Høring af parter og berørte myndigheder vedr. forslag til nyt graveområde ved Vindekilde

Enslydende høringssvar


Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Ole Dalskovs høringssvar


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Høringssvaret er identisk med Høringssvar fra Ole Dalskov, se herunder

Forhold administreret af anden myndighed


Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Vi er vidende om den oprindelige hensigt, at Vindekilde skal benyttes som plads for materiale nedbrydning og genbrug - der foreligger en (for nuværende udløbet) aftale mellem HCS og indehaverne af Vindekilde om modtagelse og nedknusning af beton etc.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen er ikke myndighed på eventuelle tilladelser til etablering af materiale- eller genbrugsplads. Det er kommunen der er myndighed på dette område.

Fornyet vurdering af forslag


Udsagn

Afsender: Egedal Kommune

Graveområdet er tidligere blevet forkastet af regionsrådet som forslag til nyt graveområde på baggrund af den 8 ugers offentlige høring af forslag til Råstofplan 2016. Forslaget blev forkastet med henvisning til bekymring vedrørende støvgener grundet relativt højt indhold af fine partikler i råstofressourcen, og om råstofressourcens mængde og kvalitet ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning, der vil følge af råstofindvinding det pågældende sted.<br><br>Egedal Kommune vurderer ikke at der er væsentlige ændringer i graveområdets<br>tilstand i forhold til det tidligere forslag. Da selve graveområdet er identisk med<br>tidligere forslag, er vi fortsat enige med Regionens beslutning fra 2017 om at forkaste forslaget.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er vurderet at begrundelsen for afvisningen af Vindekilde forslaget i forbindelse med Råstofplan 2016, var mangelfuld. Dette er baggrunden for at foretage en revurdering af forslaget i forbindelse med den revision af råstofplanen, der er i proces - Råstofplan 2020.

Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Med reference til det fremsendte materiale for miljøvurderingen, og brevet fra Region Hovedstaden dateret 07. oktober 2019 vedrørende "Vurdering af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde i Egedal Kommune", kan man konstatere, at man vil medtage området i råstofplan 2020.<br>Vi er bekendt med, at man kun kan genoptage et område, hvis der er gode grunde, der taler for en genoptagelse, men det er der jo ikke!?<br><br>Den eneste ændring, som man kan se af aktindsigten er, at HCS har brokket sig over en procedurefejl etc., og at HCS/Vindekilde har fremsendt et forslag til en nye vejføring med en udkørsel fra Skovvangsvej til Toppevadvej. Dette forslag har i øvrigt været foreslået før, og er blevet forkastet af Egedal Kommune ved tidligere tiltag i forbindelse med komposteringsanlæg på Vindekilde.<br><br>Der er ingen afværgetiltag, der vil forhindre de gener og skadeeffekter, som beskrevet og dokumenteret ved tidligere grusgravning i området – se senere i dette høringssvar.<br>Regionrådets begrundelse for at fjerne Vindekilde fra Råstofplan 2016 var i marts 2017 - støvgener, og om råstofressourcens mængde og kvalitet ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning. <br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen har foretaget en vurdering af det forslag firmaet har indsendt og har fremsendt denne vurdering i partshøring hos firmaet. Regionen har i partshøringen anført, at der ikke vurderes at være nye oplysninger eller en ny behovssituation, der kan begrunde en genoptagelse af sagen. <br><br>Regionen gør i den forbindelse rede for, at der ikke er væsentlige nye oplysninger vedrørende transport og trafikafvikling i det nye fremsendte forslag, heller ikke selvom der er fremsendt et nyt forslag til trafikafvikling. Forholdene vedrørende transport og trafikafvikling blev i 2017 ikke vurderet som en væsentlig miljøpåvirkning, idet det var vurderet muligt at stille krav om tilstrækkelige afværgetiltag. Det er således ikke forhold vedrørende transport, der er baggrunden for en eventuel genoptagelse af sagen. <br><br>Firmaet anfører i deres høringssvar til partshøringen, at regionen har undladt at undersøge mulige afværgetiltag, der ville kunne nedsætte ”de samlede miljøpåvirkninger”, der var en del af begrundelsen for regionsrådets afvisning af forslaget til nyt graveområde i 2017. Regionen har på det grundlag vurderet, at der med rette kan argumenteres for, at der ikke foreligger en begrundelse for den i 2017 trufne afgørelse, hvilket kan begrunde en genoptagelse af sagen. <br>

Udsagn

Afsender: Johannes Munk

Til vores store store forundring har vi konstateret, at vores arealer er inddraget i Vindekilde (genoptaget). Vi vil hermed endnu engang slå fast, at vi ikke vil lægge arealer til råstofindvinding. Således er det reelle foreslået areal til råstofindvinding betydeligt mindre end det fremgår af det fremsendte forslag.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
I forbindelse med planlægningen tager regionen ikke stilling til, om der fra lodsejers side er interesse i at foretage råstofindvinding i de forslag til nye graveområder, der bliver behandlet. Det er fordi, planlægningen alene går ud på at skabe muligheder for råstofindvinding. Det er til enhver tid lodsejeren, der afgør, om der skal foretages råstofindvinding på dennes ejendom, også selvom der i råstofloven egentligt er en bestemmelse, der åbner for muligheden af at foretage ekspropriation med henblik på at sikre, at der sker råstofindvinding et givet sted. Denne bestemmelse kan udelukkes bruges, hvis der er helt særlige samfundsmæssige forhold, der taler for en ekspropriation, og den er derfor kun taget i anvendelse i meget få tilfælde på landsplan og aldrig i Region Hovedstaden. <br><br>Baggrunden for, at regionen inddrager hele arealet i vurderingen, er, at der i det fremsendte forslag er dokumentation for en erhvervsmæssig interessant ressource gældende for hele arealet. Regionen har allerede anerkendt den fremsendte dokumentation som tilstrækkelig i forbindelse med vurderingen af forslaget op mod Råstofplan 2016, og der er ikke grundlag for at ændre på denne vurdering i den aktuelle situation. <br>

Udsagn

Afsender: Johannes Munk

Indledningsvist vil jeg gerne udtrykke min undren og bekymring over, at mit areal endnu en gang er blevet medtaget i råstofplanen. Dette er sket uden nogen form for forudgående kommunikation eller accept fra mig. Det bestrides ikke, at Region Hovedstaden har hjemmel til at udpege mulige arealer til råstofindvinding. Denne udpegning er imidlertid foretaget af tredjemand, som uden forudgående dialog eller samtykke har inddraget andres jordejeres areal i forslaget. Dette finder jeg yderst problematisk, idet det får det samlede forslag til at fremstå i et bedre lys, end hvad virkeligheden er. Der henvises til Bilag 1, hvoraf det på kortet fremgår, hvilket areal der reelt er ønsket udpeget. Når der ses bort fra det skraverede areal, som er eget af jordejere, herunder undertegnede, som ikke ønsker at blive en del af råstofplanen, er der tale om et betydeligt mindre areal.<br>For så vidt af spørgsmålet om genoptagelse, så følger det af de almindelige, uskrevne forvaltningsretlige principper, at en sag kan genoptages i følgende tilfælde: <br>• Hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at den oprindelige afgørelse sandsynligvis ville have fået et andet resultat.<br>• Hvis der foretages en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag, der forelå på tidspunktet for den oprindelige afgørelse.<br>• Hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.<br>Det fremgår af Sophie Hæstorp Andersens mail af 3. oktober 2019 (Bilag 2), at der sker partshøring af sagens parter, da Region Hovedstaden ikke kan udelukke, at der kan være foretaget utilstrækkelige undersøgelser for den i 2017 trufne afgørelse. Det drejer sig konkret om undersøgelse af de faktorer (afværgetiltag), der kunne nedsætte de samlede miljøpåvirkninger, dvs. sagens oplysning (officialprincippet). Spørgsmålet om genoptagelse beror således på, om der i forbindelse med behandlingen af sagen i 2017 forelå ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl ved at administrationen ikke opfyldte officialprincippet.<br>Officialprincippet forpligter den myndighed, der skal træffe afgørelse i en sag, til at tilvejebringe korrekte og tilstrækkelige oplysninger til, at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse . På den ene side har forvaltningen pligt til at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til afgørelse af en sag. På den anden side kan denne pligt kun udstrækkes til at omfatte oplysninger, der må antages at være af betydning for sagens afgørelse, jf. herved PDL § 5, stk. 2-3, og princippet i FVL § 32 . <br>I brev af 26. april 2019 (Bilag 3) fra Region Hovedstaden begrundes afvisningen af genoptagelse af sagen bl.a. med følgende: <br>1. ”Fremsendelse af forslag til nyt vejtracé udgør ikke væsentlige nye oplysninger, idet der allerede på baggrund af miljøscreeningen af forslaget i 2016 blev konkluderet, at der skulle opstilles en forudsætning om, at tilkørsel til et eventuelt nyt graveområde skulle planlægges på en sådan måde, at de væsentligste påvirkninger/belastninger fra trafikken kunne reduceres for de omboende. Forslaget blev ikke forkastet på grund af trafikbelastningen for lokalområdet - det blev vurderet, at der ikke var risiko for en væsentlig miljøpåvirkning (undertegnedes markering).”<br>2. ”Baggrunden for, at regionsrådet i marts 2017 besluttede at fjerne Vindekilde som forslag til nyt graveområde i forbindelse med udsendelse af forslag til Råstofplan 2020, var bekymringer vedrørende støvgener, og om råstofressourcens mængde og kvalitet ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning, der uvægerligt ville følge af råstofindvinding det pågældende sted (undertegnedes markering). Disse forhold ses, som beskrevet ovenfor, ikke at have ændret sig siden beslutningen blev taget.”<br>I det første citat fremgår det, at forslaget ikke blev forkastet på grund af væsentlig miljøpåvirkning. Af andet citat fremgår det derimod, at forslaget blev forkastet grundet bekymringer vedrørende støvgener og råstofressourcens mængde og kvalitet (rentabilitetsprincippet) ctr. den miljøbelastning, som ikke kan undgås ved råstofindvinding. <br>Det forekommer mig derfor højst besynderligt, at administrationen har medgivet, at den ikke kan afvise, at sagen kunne have været bedre oplyst, når administrationen i dets egen afgørelse påpeger, at forslaget ikke blev fjernet grundet bekymringer for en væsentlig miljøpåvirkning eller på grund af en øget trafikbelastning. I medfør af officialprincippet har administrationen netop oplyst sagen tilstrækkeligt, idet en eventuel yderligere undersøgelse af miljøpåvirkningen ikke havde haft betydning for sagens materielle udfald. Der henvises til Folketingets Ombudsmands udtalelse i FOB 2003.552.<br>Selv hvis det antages, at der forelå sagsbehandlingsfejl ved Region Hovedstadens behandling af sagen i 2017 – hvilket bestrides – så kan en sag som nævnt ovenfor kun genoptages grundet sagsbehandlingsfejl, hvis disse ikke er uvæsentlige. Ved dette forstås, at det skal have betydning for sagens materielle udfald; det vil sige, at sagen skal kunne have faldet anderledes ud, hvis sagen var tilstrækkeligt oplyst. Igen må der henvises til de to ovenstående citater fra Region Hovedstadens afgørelse, hvoraf de fremgår, at spørgsmålet om væsentlig miljøpåvirkning netop ikke havde betydning for, at forslaget blev taget ud. Selv hvis det antages, at Region Hovedstaden begik sagsbehandlingsfejl i 2017, kan denne manglende oplysning ingenlunde betragtes som væsentlig, idet den ingen betydning havde for sagens materielle udfald. <br>Opsummerende mener jeg, at sagen skal nægtes genoptaget. For det første har udpegningsmetoden, hvorved tredjemand har udpeget andre ejeres arealer i sit forslag, været kritisabel og forundrende. For det andet har Region Hovedstaden ikke begået en sagsbehandlingsfejl ved behandlingen af sagen i 2017, da der netop blev foretaget en konkret vurdering af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger, som ikke havde betydning for sagens udfald. For det tredje vil en eventuel sagsbehandlingsfejl – som undertegnede ikke mener, er til stede – aldrig kunne være ikke uvæsentlig, idet Region Hovedstaden i sin begrundelse selv anfører, at de væsentlige miljøpåvirkninger samt muligheden for en ny vejtracé ikke var afgørende for sagens udfald. Det var derimod bekymringer vedrørende støvgener og råstofressourcens mængde og kvalitet (rentabilitetsprincippet) ctr. den miljøbelastning, som ikke kan undgås ved råstofindvinding.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er vurderet at begrundelsen for afvisningen af Vindekilde forslaget, i forbindelse med Råstofplan 2016, var mangelfuld. Dette er baggrunden for at foretage en revurdering af forslaget i forbindelse med den revision af råstofplanen, der er i proces - Råstofplan 2020. <br><br>Råstofplanlægning kan – ligesom kommuneplanlægning - beskrives som en rullende planlægning. Det skal forstås som en løbende proces med delmål undervejs i form af: <br><br>- Redegørelse for den gældende råstofplan <br>- Beslutning om revision af råstofplanen <br>- Offentlighedsproces <br>- Vedtagelse af ny råstofplan <br><br>Regionernes råstofplanlægning bygger således videre på de gældende råstofplaner. For at sikre en vis fleksibilitet i forhold til anden planlægning og for at sikre en fortsat råstofforsyning, skal regionsrådet hvert fjerde år vurdere, om råstofplanen skal revideres. Hver ny råstofplan er derfor rettelig en revision af råstofplanen og ikke en helt ny råstofplan. <br><br><br>

Udsagn

Afsender: Johannes Munk

Indledningsvist vil jeg gerne udtrykke min undren og bekymring over, at mit areal endnu en gang er blevet medtaget i råstofplanen. Dette er sket uden nogen form for forudgående kommunikation eller accept fra mig. Det bestrides ikke, at Region Hovedstaden har hjemmel til at udpege mulige arealer til råstofindvinding. Denne udpegning er imidlertid foretaget af tredjemand, som uden forudgående dialog eller samtykke har inddraget andres jordejeres areal i forslaget. Dette finder jeg yderst problematisk, idet det får det samlede forslag til at fremstå i et bedre lys, end hvad virkeligheden er. Der henvises til Bilag 1, hvoraf det på kortet fremgår, hvilket areal der reelt er ønsket udpeget. Når der ses bort fra det overstregede areal, som er eget af jordejere, herunder undertegnede, som ikke ønsker at blive en del af råstofplanen, er der tale om et yderst lille areal.<br>For så vidt af spørgsmålet om genoptagelse, så følger det af de almindelige, uskrevne forvaltningsretlige principper, at en sag kan genoptages i følgende tilfælde: <br>• Hvis der fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at den oprindelige afgørelse sandsynligvis ville have fået et andet resultat.<br>• Hvis der foretages en væsentlig ændring med tilbagevirkende kraft i det retsgrundlag, der forelå på tidspunktet for den oprindelige afgørelse.<br>• Hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.<br>Det fremgår af Sophie Hæstorp Andersens mail af 3. oktober 2019 (Bilag 2), at der sker partshøring af sagens parter, da Region Hovedstaden ikke kan udelukke, at der kan være foretaget utilstrækkelige undersøgelser for den i 2017 trufne afgørelse. Det drejer sig konkret om undersøgelse af de faktorer (afværgetiltag), der kunne nedsætte de samlede miljøpåvirkninger, dvs. sagens oplysning (officialprincippet). Spørgsmålet om genoptagelse beror således på, om der i forbindelse med behandlingen af sagen i 2017 forelå ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl ved at administrationen ikke opfyldte officialprincippet.<br>Officialprincippet forpligter den myndighed, der skal træffe afgørelse i en sag, til at tilvejebringe korrekte og tilstrækkelige oplysninger til, at der kan træffes en materielt rigtig afgørelse . På den ene side har forvaltningen pligt til at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til afgørelse af en sag. På den anden side kan denne pligt kun udstrækkes til at omfatte oplysninger, der må antages at være af betydning for sagens afgørelse, jf. herved PDL § 5, stk. 2-3, og princippet i FVL § 32 . <br>I brev af 26. april 2019 (Bilag 3) fra Region Hovedstaden begrundes afvisningen af genoptagelse af sagen bl.a. med følgende: <br>1. ”Fremsendelse af forslag til nyt vejtracé udgør ikke væsentlige nye oplysninger, idet der allerede på baggrund af miljøscreeningen af forslaget i 2016 blev konkluderet, at der skulle opstilles en forudsætning om, at tilkørsel til et eventuelt nyt graveområde skulle planlægges på en sådan måde, at de væsentligste påvirkninger/belastninger fra trafikken kunne reduceres for de omboende. Forslaget blev ikke forkastet på grund af trafikbelastningen for lokalområdet - det blev vurderet, at der ikke var risiko for en væsentlig miljøpåvirkning (undertegnedes markering).”<br>2. ”Baggrunden for, at regionsrådet i marts 2017 besluttede at fjerne Vindekilde som forslag til nyt graveområde i forbindelse med udsendelse af forslag til Råstofplan 2020, var bekymringer vedrørende støvgener, og om råstofressourcens mængde og kvalitet ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning, der uvægerligt ville følge af råstofindvinding det pågældende sted (undertegnedes markering). Disse forhold ses, som beskrevet ovenfor, ikke at have ændret sig siden beslutningen blev taget.”<br>I det første citat fremgår det, at forslaget ikke blev forkastet på grund af væsentlig miljøpåvirkning. Af andet citat fremgår det derimod, at forslaget blev forkastet grundet bekymringer vedrørende støvgener og råstofressourcens mængde og kvalitet (rentabilitetsprincippet) ctr. den miljøbelastning, som ikke kan undgås ved råstofindvinding. <br>Det forekommer mig derfor højst besynderligt, at administrationen har medgivet, at den ikke kan afvise, at sagen kunne have været bedre oplyst, når administrationen i dets egen afgørelse påpeger, at forsaget ikke blev fjernet grundet bekymringer for en væsentlig miljøpåvirkning eller på grund af en øget trafikbelastning. I medfør af officialprincippet har administrationen netop oplyst sagen tilstrækkeligt, idet en eventuel yderligere undersøgelse af miljøpåvirkningen ikke havde haft betydning for sagens materielle udfald. Der henvises til Folketingets Ombudsmands udtalelse i FOB 2003.552.<br>Selv hvis det antages, at der forelå sagsbehandlingsfejl ved Region Hovedstadens behandling af sagen i 2017 – hvilket bestrides – så kan en sag som nævnt ovenfor kun genoptages grundet sagsbehandlingsfejl, hvis disse ikke er uvæsentlige. Ved dette forstås, at det skal have betydning for sagens materielle udfald; det vil sige, at sagen skal kunne have faldet anderledes ud, hvis sagen var tilstrækkeligt oplyst. Igen må der henvises til de to ovenstående citater fra Region Hovedstadens afgørelse, hvoraf de fremgår, at spørgsmålet om væsentlig miljøpåvirkning netop ikke havde betydning for, at forslaget blev taget ud. Selv hvis det antages, at Region Hovedstaden begik sagsbehandlingsfejl i 2017, kan denne manglende oplysning ingenlunde betragtes som væsentlig, idet den ingen betydning havde for sagens materielle udfald. <br>Opsummerende mener jeg, at sagen skal nægtes genoptaget. For det første har udpegningsmetoden, hvorved tredjemand har udpeget andre ejeres arealer i sit forslag, været kritisabel og forundrende. For det andet har Region Hovedstaden ikke begået en sagsbehandlingsfejl ved behandlingen af sagen i 2017, da der netop blev foretaget en konkret vurdering af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger, som ikke havde betydning for sagens udfald. For det tredje vil en eventuel sagsbehandlingsfejl – som undertegnede ikke mener, er til stede – aldrig kunne være ikke uvæsentlig, idet Region Hovedstaden i sin begrundelse selv anfører, at de væsentlige miljøpåvirkninger samt muligheden for en ny vejtracé ikke var afgørende for sagens udfald. Det var derimod bekymringer vedrørende støvgener og råstofressourcens mængde og kvalitet (rentabilitetsprincippet) ctr. den miljøbelastning, som ikke kan undgås ved råstofindvinding.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er vurderet at begrundelsen for afvisningen af Vindekilde forslaget, i forbindelse med Råstofplan 2016, var mangelfuld. Dette er baggrunden for at foretage en revurdering af forslaget i forbindelse med den revision af råstofplanen, der er i proces - Råstofplan 2020. <br><br>Råstofplanlægning kan – ligesom kommuneplanlægning - beskrives som en rullende planlægning. Det skal forstås som en løbende proces med delmål undervejs i form af: <br><br>- Redegørelse for den gældende råstofplan <br>- Beslutning om revision af råstofplanen <br>- Offentlighedsproces <br>- Vedtagelse af ny råstofplan <br><br>Regionernes råstofplanlægning bygger således videre på de gældende råstofplaner. For at sikre en vis fleksibilitet i forhold til anden planlægning og for at sikre en fortsat råstofforsyning, skal regionsrådet hvert fjerde år vurdere, om råstofplanen skal revideres. Hver ny råstofplan er derfor rettelig en revision af råstofplanen og ikke en helt ny råstofplan. <br><br>

Udsagn

Afsender: knud og annette

Det kan undre at det bliver taget op igen der er ikke sket ændringer i de faktiske forhold siden afvisningen af dette graveområde, og det ser også ud til at ejerne af jorden op til vindekilde er med og de har ingen ønsker om graveområde så det kan kun dreje sig om 4 matr. 15a 14l 15g og 15l og ud fra den sidste høring var der ikke noget at komme efte på de matr. vejforholdende er ikke blevet bedre vejnettet er ikke beregnet til tung trafik og en ny vej på 200-300 m med udkørsel til toppevadvej er før blevet afvist af kommunen så alt i alt støvgener og råstofressoureens mængde og kvalitet er ikke blevet bedre siden sidst , der har tidligere været gravet finsand i området det blev stoppet ved to retssager i 1965 og 1967 på grund af de gener gravning af dette støbesand medførte for mennesker natur og den omkringliggende jord


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er vurderet at begrundelsen for afvisningen af Vindekilde forslaget i forbindelse med Råstofplan 2016, var mangelfuld. Dette er baggrunden for at foretage en revurdering af forslaget i forbindelse med den revision af råstofplanen, der er i proces - Råstofplan 2020. <br><br>Råstofindvinding i et udlagt graveområde kan kun ske med tilladelse fra lodsejer.<br><br>Region Hovedstaden skal via fastsættelse af vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i området sikre, at støvgener minimeres og sikre overholdelse af de grænseværdier for sundhedsskadeligt støv, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1472 fra den 12. december 2017 ”Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten”. Vilkårene omfatter typisk etablering af støv- og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, kan regionen stille vilkår om etablering af læhegn. <br><br><br>

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Partshøring om genoptagelse af nyt råstof-graveområde Vindekilde. Det foreslås, at området medtages i Råstofplan 2020.<br>Ved det nu genoptaget forslag er der ikke yderligere afværgetiltag ved sammenlignet med tidligere forkastelse i marts 2017 til Råstofplan 2016. Den eneste ændring er den foreslåede ændring af vejføringen ved udkørsel til Toppevadvej (denne løsning har i øvrigt været foreslået og forkastet ved tidligere tiltag i forbindelse med komposteringsanlæg på Vindekilde). Der er ingen afværgetiltag som vil forhindre de gener og skadeeffekter som er beskrevet og dokumenteret ved tidligere grusgravning i området – se sidst i dette høringssvar. Regionrådets begrundelse for at fjerne Vindekilde fra Råstofplan 2016 var i marts 2017 - støvgener, og om råstofressourcens mængde og kvalitet ville stå mål med den samlede miljøpåvirkning.<br>Der er Ikke fremlagt nogen dokumentation for rentabiliteten i en reel råstofudvinding. Så er den oprindelige hensigt at Vindekilde skal benyttes som plads for materiale nedbrydning og genbrug - der foreligger en (for nuværende udløbet) aftale mellem HCS og indehaverne af Vindekilde om modtagelse og nedknusning af beton etc.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er vurderet at begrundelsen for afvisningen af Vindekilde forslaget i forbindelse med Råstofplan 2016, var mangelfuld. Dette er baggrunden for at foretage en revurdering af forslaget i forbindelse med den revision af råstofplanen, der er i proces - Råstofplan 2020. <br><br>Det et større datamateriale, der ligger til grund for Region Hovedstadens udpegninger. <br><br>For området ved Vindekilde er de primære undersøgelser, der ligger til grund for udpegningen: <br><br>- Geologisk kortlægning af 5 kommuner. Region Hovedstaden, 2011. <br>- Råstofkortlægning indenfor Ganløse graveområde, A/S Samfundsteknik 1995. <br>- Råstofgeologisk kortlægning i Gundsø, Ganløse og Lynge graveområder. Geokon 1988. <br>- Råstofgeologisk kortlægning i Ganløse graveområde. Geokon 1987. <br>- Råstofindvindingsplan 1985. Hovedstadsrådet 1985. <br>- Forlag til udpegning af råstofinteresseområder for indvinding af ler, kalk og grus. Hovedstadsrådet 1982. <br>- Forlag til udpegning af råstofinteresseområder for indvinding af sand, grus og sten. Hovedstadsrådet 1982. <br>- H + H. Intern-rapport nr. 71.74., 1971 <br><br>Regionen har herudover benyttet undersøgelser fra 2002, hvor det daværende Frederiksborg Amt fik udførte MEP (Multi Elektrode Profilering) målinger i området, hvoraf fire målelinjer ligger indenfor eller i nærheden af graveområdet ved Vindekilde. Tilsammen viser målingerne, at der er tale om en erhvervsmæssig interessant råstofressource på 0,7 mio. m3 sand i Vindekildeområdet. <br><br>Regionen har på baggrund af de ovenstående undersøgelser et godt kendskab til ressourcen omfang og kvalitet, hvilket ligger til grund for udpegningen til graveområde. <br>

Udsagn

Afsender: Svend Hansen

Det er ikke opfattelsen, at regionens begrundelse for at genoptage sagsbehandlingen; at der skulle være fremkommet nye oplysninger i sagen som fremsat. Det er ikke er i overensstemmelse med sædvanlig forvaltningsmæssig praksis, at sagen genoptages på det foreliggende grundlag. Forslaget med en begrænset omlægning af Skovvangsvej har aldrig været forelagt vejmyndigheden (Egedal Kommune), i denne sag. Hverken som en konkret ansøgning, eller som et projektforslag til udtalelse i kommunen. Vejomlægning af Skovvangsvej kan derfor ikke betragtes som nye eller relevante oplysninger i sagen. Den foreslåede vejomlægning af Skovvangsvej udgør en meget begrænset del af Skovvangsvej, som for den øvrige del af vejen slet ikke er egnet til tung trafik, hvorfor det må forventes at Egedal Kommune vil kræve hele vejen til et råstofgraveområde udbygges eller omlægges. I Regionsrådsformandens skrivelse til Ole Dalskov anføres, at: ”I mødesagen medgiver administrationen, at der kan være manglende begrundelse for den i 2017 trufne afgørelse, hvilket kan begrunde en genoptagelse af sagen.” Det skal anføres, at forslag vedrørende omlægning af del af Skovvangsvej ikke var med i behandling af sagen i 2017, men at forslaget først fremkommer i 2018. I Regionsrådsformandens skrivelse skulle der muligvis have stået 2019 og ikke 2017. Regionens begrundelse for, at sagen skal genoptages, på grundlag at et utilstrækkelig begrundet svar, kan være lovstridig, og skulle antagelig have været at regionens manglende begrundelse overfor ansøger skulle have været en supplerende uddybende forklaring. Som udgangspunkt skal en løsning af den trafikale belastning som følge af en specifik råstofindvinding behandles i forbindelse med en konkret ansøgning om råstofindvinding og reguleres i vilkår for tilladelsen, og ikke i forbindelse med udpegning af råstofgraveområde.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er et almindeligt forvaltningsretligt princip, at en sag kan genoptages, hvis der er begået væsentlige sagsbehandlingsfejl i forbindelse med afgørelsen. Baggrunden for at genoptage forslaget ved Vindekilde er manglende begrundelse for afgørelsen om forkaste forslaget i Råstofplan 2016 - afgørelse, som blev truffet i 2017. Regionen har vurderet, at den manglende begrundelse udgør en så væsentlig fejl i sagsbehandlingen, at det kan godtgøre en genoptagelse af forslag til nyt graveområde ved Vindekilde i Råstofplan 2020. Det er således ikke nye oplysninger vedr. vej eller andet, som er begrundelsen for, at forslaget genoptages. <br>

Udsagn

Afsender: Søren Vest

Tak for skrivelsen vedrørende partshøring af udlæg af nyt råstofområde, som Vindekilde ikke behø-ver patent på rent navnemæssigt – derfor ovenfor ”Skovvangsvej”.<br><br>Det vedlagte materiale tegner generelt set et godt billede af forholdene i området. Indledningsvis finder jeg på vegne af Søren Vest, at området råstofressourcemæssigt, trafikalt, miljø- og naturmæs-sigt, samt beliggenhedsmæssigt er særdeles velvalgt som nyt råstofområde.<br><br>Til det videre arbejde med miljøvurdering af råstofområdet, sal jeg nytte nogle kommentarer og vurderinger, som tager udgangspunkt i arealerne ejet af Vindekilde, men som på flere punkter nød-vendigvis må være generelle.<br><br>Råstofressource.<br>Region Hovedstaden angiver det nye indvindingsområde til at omfatte ca. 82 ha og regionen vurde-rer, at arealet rummer 1-1,5 mio. m3 råstoffer, primært i form af sand.<br><br>Ved beregning af indvindelige råstofmængder er det ikke hele det opmålte areal, hvorfra der an indvindes råstoffer, idet der på arealer under og omkring bygninger, offentlige veje, beskyttede om-råder, graveafstande til skel samt skråningsanlæg (i den udstrækning der ikke an ske indskiftning) ikke kan medregnes i aktivt areal.<br><br>Løseligt vurderet vil der kunne indvindes fra mellem ca. 55-60% af området svarende til 45-50 ha.<br><br>Der er i området flere boringer med angivelse af de øvre jordartslag, ligesom Søren Vest har foreta-get et par prøvehuller til ca. 6 m dybde med gravemaskine:<br>• Boringerne 200.3846, 200.2845 samt 200.3844 viser råstofforekomster i mere end 14 m dybde under ca. 0,5 m overjord,<br>• Boringerne ned mod Værebro Å 200.5794 og 200.84 viser kun mindre mængder anvendeli-ge råstoffer (disse boringer er beliggende i de delområder, der ikke vil indgå i en råstofind-vinding, er altså beliggende i periferiområde),<br>• Gravninger viser min. 5 m råstoffer under mindre end 0,5 m overjord.<br><br>Det vurderes at mægtigheden af ressourcen aftager fra vest mod øst på arealerne, hvorfor en estime-ret gennemsnitstykkelse af forekomsten forsigtigt anslås til 7-9 m. <br>På den baggrund vurderes det, at der indenfor det reelle indvindingsareal på 45-50 ha. vil kunne udvindes 3-5 gange mere, end de oprindelige og af Region Hovedstaden videreførte estimater.<br><br>Der er ud fra ovenstående vurderinger tale om en ganske betydelig råstofressource meget tæt på Hovedstaden (se senere). <br><br>Trafik.<br>Vindeilde har tidligere erhvervet matr. nr. 19r på hjørnet af Skovvangsvej og Toppevadsvej med henblik på at omlægge vejen langs de 6 ejendomme ved starten at Skovvangsvej.<br><br>Projektet med anlæg af en ca. 225 m lang vejstrækning med støjvold mellem Gl. Skovvangsvej og Ny Skovvangsvej vil kunne bevirke, at den gamle vejstrækning lukkes ud mod Toppevadsvej og derved fredeliggøres.<br><br>Herved vil de samlede trafikale forhold kunne fredeliggøres.<br><br>Når trafikken når Toppevadsvej vurderes mere end 90% af lastvognstrafik at køre gennem industri-området Toppevad og videre ud til den overordnede vej Måløvvej, hvorefter der er forbindelse til motorvejsnettet ved den nye Frederikssund motorvej.<br><br>Råstofområdet vurderes derved at ligge meget hensigtsmæssigt trafikalt set.<br><br>Skovvangsvej ligger udenfor Vindekilde´s jorde, og en omlægning/sænkning af vejen i forbindelse med en råstofindvinding ligger udenfor dette høringssvars emneområde.<br> <br>Natur.<br>Det udlagte råstofområde omfattes overalt af dyrkede marker, hvorfor der ikke er kendskab til sær-lige dyre eller plantearter, der er omfattet af beskyttelsesinteresser.<br><br>Området langs Værebro Å er omfattet af åbeskyttelses linje og indenfor denne linje er der flere mindre beskyttelsesområder (mindre søer).<br><br>Som nævnt ovenfor, så viser to boringer i ådalen, at råstofressourcen i dalen er begrænsede, hvorfor en eventuel indvinding indenfor åbeskyttelses linjen ikke behøver at finde sted ud fra et ressource mæssigt synspunkt, men alene vil komme på tale, hvis landskabet langs åen og det udgravede rå-stofområde vil blive bundet sammen mere harmonisk.<br><br>I den sydøstlige del af området falder Værebro Å ca. 1 m, og det kan overvejes, at etablere en sø/lavt engområde, hvor vand kan opstuves dersom vandstanden i Roskilde Fjord bremser for af-strømning fra Værebro Å. Dette har ikke råstofressourcemæssig betydning, men en råstofindvinding vil skabe mulighed for landskabelige tiltag.<br><br>Området syd for og ved Sigersdalsvej er udpeget som særligt landskabsområde. En indvinding, der efterlader området som et lavbundsområde ud til Værebro Å vurderes at kunne udformes som et nyt værdifuldt naturområde uden at det mindre hjørne af det større sammenhængende landskabsområde påvirker det samlede landskabsområde væsentligt.<br><br>Ved en indvinding på dette sydøstlige område vil der skulle tages hensyn til den gamle losseplads liggende op til området, men dette må bero på en detailplanlægning.<br><br>Store dele af arealerne er udpeget som økologisk forbindelse til trods for, at der er tale om dyrkede marker med en varieret bevokset ådal omfattet af åbeskyttelseslinje.<br>For Vindekildes arealer vil en efterbehandling ske som naturområde, hvorved områdets samlede naturværdier, og herved hensigten med den økologiske forbindelse, vil blive markant forbedrede. <br><br>Miljø.<br>Rundt om råstofindvindingsområdet grænser 7 ejendomme/gårde op til indvindingsområdet, heraf grænser en enkelt ejendom op til Vindekildes jorde.<br><br>Erfaringer har vist, at det er muligt at beskytte selv meget tæt beliggende ejendomme for støv og støjgener gennem etablering af oplagte volde af overjord, hensigtsmæssig placering af behandlings-anlæg samt en tilpasset graveplan.<br><br>En nyere støvmåling foretaget øst for en råstofgrav ved Jyllinge (i Roskilde Kommune), hvor der tillige modtages returjord viste, at ved tilrettelæggelse af indvinding og ved støvbekæmpelse, kan der ikke registreres væsentlige støvpåvirkninger af nabobebyggelse. <br> <br>Beliggenhed/marked/klima.<br>Der foregår en stor udvikling i Egedal Kommune, hvor et indvindingsområde ved Skovvangsvej kan karakteriseres som kommunens bidrag til at skaffe nogle af de råstoffer, som forbruges i kommunen.<br>Dette vil ske med et minimum af transport.<br><br>Generelt ligger området ved Skovvangsvej tæt på flere af de byudviklingsområder, der er i omegnen af Hovedstaden, hvilket vil kunne medvirke til at mindske klimabelastningen ved transport af rå-stoffer.<br><br>Kvaliteten af råstofforekomsten er meget sandet, hvilket er en meget efterspurgt kvalitet til anven-delse i ledningsgrave og generelle sandfyldsopgaver. <br><br>De sandede materialer er en mangelvare i hovedstadsområdet, hvilket indvinding i førnævnte rå-stofgrav ved Jyllinge viser. I 2017 blev restmængden af sand vurderet til at ”holde” 5-6 år.<br> <br>Nu 1½ år senere, er indvindingen afsluttet (bortset fra et lille båndlagt delområde), og sand til ho-vedstadsområdet hentes i mange tilfælde fra områder ved Sorø og Kalundborg. <br><br>Afsluttende bemærkninger<br>Ud fra ovenstående vurderes det, at der i det foreslåede nye råstofindvindingsområde er en betyde-lig ressource, der vil kunne indvindes og bortkøres med et minimum af påvirkninger af omgivelserne såvel trafikalt, miljømæssigt, klimamæssigt, set i relation til naturbeskyttelse på kort og lang sigt samt med kun mindre landskabelige påvirkninger.<br><br>Det potentielle indvindingsområde giver mulighed for, at også Egedal Kommune bidrager til råstof-forsyningen i forbindelse med den rivende udvikling, der sker i periferien af hovedstaden.<br><br>Vindekilde finder, at Region Hovedstadens beslutning om at medtage området ved Skovvangsvej er rigtig set.<br> <br>Det indebærer selvfølgelig forretningsmæssige muligheder for Vindekilde på kort sigt i forbindelse med en given indvinding, men omvendt er Vindekilde indstillet på, at det reelt indebærer, at ejen-dommens jordtilliggende efter endt indvinding, udtages af intensiv landbrugsdrift fremadrettet. <br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning.

Udsagn

Afsender: Søsum Borger- og Grundejerforening

Søsum Borger- og Grundejerforenings vil med denne henvendelse genfremsende<br>høringsvaret til miljøscreeningen af ovennævnte graveområde fra Råstofplan2016-<br>processen. Se medsendte bilag ”Høringssvar screening august 2016.pdf”. Vi vurderer, at der er sket hverken væsentlige eller principielle tilføjelser til ansøgningen fra HCS, og derfor er vi uforstående for den mulige genoptagelse af graveområdet.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er vurderet at begrundelsen for afvisningen af Vindekilde forslaget, i forbindelse med Råstofplan 2016, var mangelfuld. Dette er baggrunden for at foretage en revurdering af forslaget i forbindelse med den revision af råstofplanen, der er i proces - Råstofplan 2020. Grundlaget er således ikke væsentlige nye oplysninger i sagen. <br>Foreningen genfremsender et høringssvar indsendt i forbindelse med Råstofplan 2016. Regionen har således taget stilling til de oplysninger, som er indsendt i dette høringssvar. <br>I henhold til Region Hovedstadens nuværende praksis for råstofplanlægning har regionen jf. det fremsendte udkast til vurdering af forslag til graveområde ved Vindekilde på nuværende tidspunkt i miljøvurderingen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende følgende forhold: landskabelige og geologiske værdier, grundvand/drikkevand, overfladevand på grund af mulig påvirkning af beskyttede våde naturtyper (som udgør levesteder for bilag IV arter samt mobilisering af nærliggende jordforurening. Disse forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering inden der kan træffes afgørelse om, hvorvidt området kan udlægges i råstofplanen. Endelig har regionen vurderet, at der bør opstilles en forudsætning for en evt. udpegning af området med henblik på at sikre arkæologiske interesser.

Friluftsliv og rekreative interesser

Grundvand


Udsagn

Afsender: Egedal Kommune

Egedal Kommune bemærker, at dele af Vindekilde graveområde ligger indenfor<br>indvindingsoplandet til Bjellekær Kildeplads, som ejes af HOFOR A/S. Matriklerne indenfor kildepladsens boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), er omfattet af et gældende pesticidforbud. En bærende del af begrundelsen for de meddelte forbud er kildepladsens sårbarhed. Egedal Kommune har derfor den holdning, at det skal vurderes, hvorvidt fjernelse af jordlag i indvindingsoplandet og deraf forkortet opholdstid af miljøfremmede stoffer, kan risikere at gøre kildepladsen mere sårbar. Indenfor graveområdet ligger ejendommen Vindekildevej 11, som har egen vandforsyning (DGU nr. 200.404). I randen af graveområdet ligger yderligere Skovvangsvej 49 og Sigersdalvej 6, som begge har egen vandforsyning (hhv. DGU nr. 200.314 og DGU nr. 200.571).


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende grundvand/drikkevand. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Der beskrives i afsnittet, at vand vil blive anvendt til støvbekæmpelse. Men dette er ikke muligt med erfaringerne med det meget fine sand fra den gamle indvinding samt konklusionen af de to højesteretsdomme samt fra analyser af de tilgængelige prøveboringer.<br>I BNBO-rapporten /2/ står der, at indvindingen af drikkevand fra ”Bjellekjær Kildeplads” er meget vital for HOFOR og København.<br><br>Og hvilke kommentarer har Stenløse Vandværk til denne screening med et kommende stort merforbrug af vand og at vandet bliver anvendt til en nyttesløs overrisling af sand?


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden vurderer ikke at forbruget af vand til bekæmpelse af støvgener vil være væsentligt.

Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Udsagnet med at der ikke udledes spildevand holder ikke, da det er konstateret ved alle grusgrave, og her behøves der ingen beviser ved billeder – kun et besøg. Forhold bliver vurderet i miljøvurderingen.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
I forbindelse med råstofindvinding udledes ikke spildevand. Der kan i tørre perioder foretages vanding af køreveje og oplag. Vandet hertil tages typisk fra enten en lokal vandboring eller, hvis der graves under grundvandsspejlet, fra den etablerede gravesø. Vandet kan ikke karakteriseres som spildevand, og det infiltrerer efter vanding ned i samme grundvandsmagasin, som det blev trukket fra.<br>Herudover kan der ske afvanding af materialer, der er gravet op under grundvandsspejlet. Dette vand må ikke afledes til andre recipienter som beskyttede åer og vandløb, men vil nedsive til det samme grundvandsmagasin, som det kommer fra.<br>Endeligt kan der i visse tilfælde blive brugt vand i forbindelse med skylning og sortering af råstofressourcen. Dette vand kommer som beskrevet ovenfor enten fra en lokal boring eller en etableret gravesø.<br>Forhold vedrørende grundvandsressourcen bliver vurderet yderligere i miljøvurderingen af planen. Heri indgår ikke spørgsmål om spildevand, der ikke miljøvurderes yderligere.

Udsagn

Afsender: Hans Stage

I screeningen er beskrevet, at graveområdet er beliggende i område udlagt som område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og der er to mindre områder udpeget til nitratfølsomt indvindingsområde. Vi vurderer, at det vil være et krav, at der vandes til støvbekæmpelse, idet den meget tætte placering på vores ejendom vil foranledige mange støvgener. Der bør foretages en beregning af vandforbruget og en redegørelse af, hvorfra vandet skal komme.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende grundvand/drikkevand. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Der er også en privat boring 10 meter fra området på matr. 35


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende grundvand/drikkevand. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Klima og CO2


Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Vedrørende udledningen af CO2, så er der ikke fremlagt nogen dokumentation for rentabiliteten i en reel råstofudvinding. Derfor er den oprindelige hensigt med at Vindekilde skal benyttes som plads for materiale nedbrydning og genbrug, og der foreligger en (for nuværende udløbet) aftale mellem HCS og indehaverne af Vindekilde om modtagelse og nedknusning af beton etc.<br>Ved disse andre og mere sandsynlige aktiviteter, så vil CO2 udledningen stige endnu, da transporten til/fra ”Vindekilde” vil blive mangedoblet til et endnu mere uacceptabelt niveau.<br>Forhold der skal revurderes til ”forhold der skal vurderes”.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Der er i det fremsendte forslag dokumentation for en erhvervsmæssig interessant ressource gældende for hele arealet. Regionen har allerede anerkendt den fremsendte dokumentation som tilstrækkelig i forbindelse med vurderingen af forslaget op mod Råstofplan 2016, og der er ikke grundlag for at ændre på denne vurdering i den aktuelle situation.<br>Regionens vurdering drejer sig om det fremsendte forslag til nyt graveområde, regionen kan ikke inddrage en vurdering af andre aktiviteter, der ikke indgår i forslaget og som ikke hører ind under regionens myndighedsområde.<br>Forholdet vedr. klimatiske faktorer vurderes ikke yderligere.<br>

Kortlægning


Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Der er ikke fremlagt nogen dokumentation for rentabiliteten i en reel råstofudvinding.<br><br>Grundlaget for at udpege Vildekilde-området som område for råstofindvinding er utilstrækkeligt belyst, da kun den nordlige del af område er undersøgt, og at de påviste råstoffer stort set ikke indeholder fraktioner > 2 mm. Ligeledes udgør fraktionen < end sand (silt) en betydelig del.<br>Vi er dog bekendte med, at der i skreven stund bores i området (3 boringer), men kan konstatere ved kontakt til borefolkene, at den første boring stort set er sammenlignelige med de forrige boringer fra 1977 og 1995.<br><br>Regionen beskriver et mindre område (matr. nr. 14a), men dette område indeholdt kun meget lidt sand, men store mængder SILT, og hvilket var baggrunden efter to højesterets domme, at grusgraven blev nedlagt.<br><br>I vores bilag 1 fra høringen i 2016 er der vist en oversigt over de 3 boringer (B2, B3 og B4), som er udført i forbindelse med råstofkortlægning i 1995, ref. /3/. Det fremgår, at de udførte boringer alene er beliggende på områdets nordlige matrikler 16m og 16n. Disse matrikler udgør mindre end 1/3 af det sammenlagte område. <br><br>I den resterende del af det udpegede område forekommer yderligere kun én boring 200.404, beliggende på gården Vindekilde, hvor der er påvist moræneler (Kilde: Geus, jupiter database).<br><br>Regionen har ikke anført, at der foreligger et betydeligt svagt datagrundlag.<br><br>Kvaliteten af den påviste råstofforekomst i området kan alene direkte vurderes på baggrund af data fra ovennævnte boringer B2, B3 og B4. På baggrund af udførte sigteanalyser er der i bilag 2 vist en sammenfatning af fundne materialer. Kornkurver fremgår af bilag 1. Det fremgår af bilag 2, at materialerne helt overvejende udgøres af fint og mellem sand, og at groft sand og grus alene forekommer i den øverste del af boring B2 og B4. Silt-indholdet er typisk mellem 5 og 10 %.<br>Materialernes sammensætning gør, at dets anvendelighed uden sortering eller tilsætning af grovere materialer udefra næppe eller med stor usikkerhed kan finde anvendelse som andet end til dæmningsfyld (Vejdirektoratets kvalitetskrav).<br><br>Og råstofindvindingen beskrives som værende grus og sand. Dette udsagn er baseret på relativt få boringer på et meget stort areal. Igen med erfaringerne fra den gamle indvinding er stort set kun forekomster af meget fint sand.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Der er i det fremsendte forslag dokumentation for en erhvervsmæssig interessant ressource gældende for hele arealet. Regionen har allerede anerkendt den fremsendte dokumentation som tilstrækkelig i forbindelse med vurderingen af forslaget op mod Råstofplan 2016, og der er ikke grundlag for at ændre på denne vurdering i den aktuelle situation. <br>Det er korrekt, at den kortlagte ressource primært består af sand i den fine fraktion.

Udsagn

Afsender: Hanne og Willy Hansen

Region Hovedstaden har besluttet, at forslag om nyt graveområde ved Vindekilde skal genoptages med henblik på eventuelt udlæg som nyt graveområde i Råstofplan 2020. Som beboer (i næsten 70 år) i det af Region Hovedstaden udpegede område, og som eventuel nabo til måske kommende grusgrav undre det, at regionen ikke på et meget tidligere tidspunkt i sagen har påpeget over for ansøger HCS A/S, at oplysninger i sagen vedrørende de geologiske lags forekomst i det foreslåede graveområde for en stor del af området er terra incognita eller, og at der på dele af området (uafgrænset) forekommer tykke lag med moræneler fra terræn. I vedlagte figur 1 er vist placering af de i 1995 udførte råstofboringer. Samtidig er vist boringer, hvor der<br>forekommer moræneler til stor dybde. Ligeledes fremgår det hvor Region Hovedstaden i november har påbegyndt nye råstofboringer.<br>Råstofboringer fra 1995 repræsenterer mindre end 1/3 af det foreslåede graveområde område. Det fremgår ligeledes, at der mod nord og i den østlige del må forventes at forekomme områder, hvor der helt eller delvist ikke kan forventes at forekomme sand eller grus. Å-beskyttelseslinjen mod Værebro Å fremgår ligeledes af figur 1.<br>Det skal påpeges, at det allerede i forbindelse med ansøgningen vedrørende råstofplan 2016 var et faktum, at grundlaget for forekomst af anvendelige råstoffer som grus og sand var betydelig mangelfuldt, og at den indledende sagsbehandling skulle rejst krav om dokumentation for påstået forekomster af sand og grus. Der var ikke i 2016 eller 2020, i forbindelse medregionens administration af råstofplanerne, grundlag for at ændre områdets status fra interesseområde til graveområde. Når Region Hovedstaden den 24. september 2019 beslutter, at sagsbehandlingen skal genoptages pga. en eventuel manglende begrundelse vedrørende en foreslået mindre omlægning af Skovvangsvej synes denne begrundelse at være ude af proportion i forhold til, at den afgørende forudsætning om, at råstoffer altid skal påvist før end sagsbehandling påbegyndes.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Som det fremgår af beskrivelserne af de graveområder, der indgår i forslag til Råstofplan 2016, er det et større datamateriale, der ligger til grund for Region Hovedstadens udpegninger. <br><br>For området ved Vindekilde er de primære undersøgelser, der ligger til grund for udpegningen: <br><br>- Geologisk kortlægning af 5 kommuner. Region Hovedstaden, 2011. <br>- Råstofkortlægning indenfor Ganløse graveområde, A/S Samfundsteknik 1995. <br>- Råstofgeologisk kortlægning i Gundsø, Ganløse og Lynge graveområder. Geokon 1988. <br>- Råstofgeologisk kortlægning i Ganløse graveområde. Geokon 1987. <br>- Råstofindvindingsplan 1985. Hovedstadsrådet 1985. <br>- Forlag til udpegning af råstofinteresseområder for indvinding af ler, kalk og grus. Hovedstadsrådet 1982. <br>- Forlag til udpegning af råstofinteresseområder for indvinding af sand, grus og sten. Hovedstadsrådet 1982. <br>- H + H. Intern-rapport nr. 71.74., 1971 <br><br>Regionen har herudover benyttet undersøgelser fra 2002, hvor det daværende Frederiksborg Amt fik udførte MEP (Multi Elektrode Profilering) målinger i området, hvoraf fire målelinjer ligger indenfor eller i nærheden af graveområdet ved Vindekilde. Tilsammen viser målingerne, at der er tale om en erhvervsmæssig interessant råstofressource på 0,7 mio. m3 sand i Vindekildeområdet. <br><br>Regionen har på baggrund af de ovenstående undersøgelser et godt kendskab til ressourcen omfang og kvalitet, hvilket ligger til grund for udpegningen til graveområde. <br>

Udsagn

Afsender: Svend Hansen

Det er opfattelsen, at det er en grundlæggende forudsætning for overhovedet at udpege arealer til råstofindvinding, med de rådighedsindskrænkninger en udpegning for lodsejere, der ikke er interesseret i råstofindvinding, medfører: 1. At der forekommer en tilstrækkelig kvalitet af råstoffet (anvendelighed), 2. At der forekommer en tilstrækkelig mængde, 3. At råstoffernes tilgængelighed (tykkelsen af dæklagene ikke overstiger mægtigheden af råstofferne) giver en<br>tilstrækkelig lødighed Ingen af ovenstående forudsætninger menes at være tilstede i Vindekilde-området. Undersøgelsen fra 1995 viser, at der stort set i alle jordprøver forekommer >10 % silt i jordlagene. Anvendeligheden af finsand til opfyldning med så højt silt-indhold er yderst begrænset jf. Vejdirektoratets notat om krav til bundsikringslag er, kvalitet SG I er max. 5 % silt og kvalitet II er max 9 % silt. Oplysninger om jordlagenes beskaffenhed fra det udpegede området ved Vindekilde (både ældre og de senest udførte råstofboringer, okt. 2019) indikerer, at råstofferne kun i yderst begrænsede mængder har direkte<br>anvendelighed, og at en forarbejdning af disse ikke i al væsentlighed forbedre anvendeligheden. Kun ved at tilføre råstoffer udefra i form af grus og sten, eller genbrug af byggematerialer (beton og tegl) kan der opnås anvendelighed. Dette vil medføre min. 50 % mere transportbelastning. Ansøgers øvrige oplysninger<br>HCS A/S har over for Region Hovedstaden oplyst, at finkornede materialer kan anvendes som bundfyld, men oplyser ikke, at et højt silt-indhold medfører, at vandindholdet er kritisk i forhold til komprimering af materialet. Materialer der skal anvendes som bundsikring, kan alene udvikles ved at tilføre grovere fraktioner udefra og ved harpning. HCS anfører ligeledes, at der er mangel på finkornede materialer i Københavnsområdet. Faktuelt er, at der stort set ikke er andet end finkornede i de Hovedstadsnære nuværende råstofgrave. HCS oplyser endvidere, at der eksistere en aftale med en specifik grundejer inden for graveområde Vindekilde, men HCS undlader at oplyse at de 2 øvrige lodsejere ikke er interesseret i råstofindvinding. Det faktiske område for en eventuel råstofindvinding reduceres til 50 % af det foreslåede areal.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen har allerede anerkendt den fremsendte dokumentation som tilstrækkelig i forbindelse med vurderingen af forslaget op mod Råstofplan 2016, og der er ikke grundlag for at ændre på denne vurdering i den aktuelle situation. Regionen medgiver, at forekomsten inden for det foreslåede graveområde ved Vindekilde ikke forventes velegnet til anvendelse i vejanlæg. I Region Hovedstaden er der imidlertid også et behov for sand til fyldsand for eksempel i forbindelse med nedlægning af ledninger. Regionen oplever en generel stigning i efterspørgslen på alle typer råstoffer, også de finkornede og dette er ikke en tendens, der forventes at aftage foreløbig.

Kulturarv


Udsagn

Afsender: DN Egedal

Hele store dele af graveområdet er lokalt kendt for en stor forekomst af oldsager som dukker frem ved pløjning osv. Kroppedal Museum har i deres høringssvar/scoping fra december 2015 fremhævet området som et område rummende en rig kulturarv og har frarådet, at der graves i området. Vi kan henholde os til denne anbefaling.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen vurderer, at der som forudsætning for graveområdets eventuelle udpegning skal foretages henvendelse til det lokale museum i forbindelse med meddelelse af en gravetilladelse med henblik på at undersøge, om der skal udføres forundersøgelser til at afdække eventuelle yderligere fund i jorden.

Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Med reference til indledningen samt alle figurerne i miljøvurderingen (specielt figur 6 og 7) beskriver, at området er af meget stor kulturhistorisk interesseområde.<br>Vi har modtaget en kommentar fra Kroppedals Museum, og deres museralle høringssvar er helt identisk med deres høringssvar fra 2016. Kroppedal Museums kommer med en anbefaling/konklusion, at der meget kraftigt fraråder råstofindvinding på området.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden er bekendt med Kroppedals høringssvar og regionen vil i den videre proces undersøge mulighederne for at opstille afværgeforanstaltninger i form af forundersøgelser, som forudsætninger for graveområdet med henblik på en sikring af kulturarven og arkæologiske værdier.

Udsagn

Afsender: Kroppedal Museum

Kroppedal Museum har d. 9/10-2019 modtaget en høring fra Center for Regional Udvikling vedr. partshøring om genoptaget forslag til nyt graveområde Vindekilde i forbindelse med Råstofplan 2020.<br>I udkastet er allerede indskrevet, at evt. udpegning af graveområdet vil være med forudsætning om, at det lokale museum inddrages i forbindelse med en råstofindvindingstilladelse med henblik på arkæologisk forundersøgelse, inden der kan graves. Det er helt korrekt og bør som minimum bevares i et eventuelt forslag. Meget gerne med denne tilføjelse:<br>”I modsat fald kan fund af fortidsminder medføre en arbejdsstandsning, indtil de arkæologiske undersøgelser er foretaget, dog højst op til et år. Museet indgår gerne i et samarbejde om en arkæologisk forundersøgelse i henhold til Museumslovens § 26 og en eventuel arkæologisk undersøgelse forud for anlægsarbejdets igangsættelse. En arkæologisk forundersøgelse har til formål at klarlægge arten, omfanget og kvaliteten af eventuelle fortidsminder.”<br>Kroppedal Museum vil dog også henvise til den tidligere udtalelse om Vindekilde, der blev fremsendt i forbindelse med råstofplan 2016, hvor det var museets anbefaling, at indvinding frarådes grundet den store mængde meget betydningsfulde fortidsminder på arealet:<br>”Indenfor det pågældende indvindingsområde kendes til et stort antal gravfund. Således skal nævnes en række sløjfede oldtids gravhøje (010605 sb. 19, 20 & 21), en sløjfet jættestue og en dysse fra bondestenalderen (010605 sb. 15 & 18) samt en grav fra ældre bronzealder indeholdende et bronzesværd (010605 sb. 109). Endvidere er der indenfor indvindingsområdet påvist to stenlagte ildsteder (010605 sb. 85 & 86) og en udateret stenlægning (010605 sb. 114).<br>Umiddelbart udenfor indvindingsområdet kendes endvidere til en række væsentlige fortidsminder i form af en stenbygget grav fra oldtiden (010605 sb. 14), en helleristningssten med skåltegn fra bronzealderen (010605 sb. 118), lystertænder fra jægerstenalderen (010605 sb. 122 & 123) samt en dysse og en langdysse fra bondestenalderen (010605 sb. 16 & 17). I Værebro Å på kanten af udvindingsområdet er der gjort flere offerfund, bl.a. knogler fra mindst seks mennesker, flinteredskaber og lerkar. Offerfundene er med til at underbygge områdets betydning i oldtiden.<br>Generelt kendes der til mange kulturhistoriske lokaliteter i området nær indvindingsområdet ved Vindekilde eks. en rig grav med guldfingerring & bronze-skjoldbule fra romersk jernalder (010605 sb. 46) kun 800 m vest for indvindingsområdet. Afslutningsvist skal nævnes, at der findes beskyttede diger mellem henholdsvis matr. 16n & 36 og 16n & 15a, samt mellem matr. 15a & 14l – begge indenfor indvindingsområdet.<br>Ydermere findes et beskyttet dige på grænsen mellem matr. 16m og henholdsvis 17b & 17m, der synes at udgøre den vestligste afgrænsning af indvindingsområdet.<br>Det er, på baggrund af ovenstående, Kroppedals kulturhistoriske vurdering, at der grundet det store antal gravfund indenfor indvindingsområdet samt den umiddelbare nærhed til en stor koncentration af andre vigtige fund, er yderst begrundet formodning om tilstedeværelsen af fortidsminder.<br>Kroppedal Museum vil derfor fraråde, at der foretages indvinding af sand og grus i det påtænkte indvindingsområde grundet den store sandsynlighed for væsentlige jordfaste fortidsminder, som vil være bekostelige for bygherre at få udgravet.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Oplysningerne vil indgå i den videre miljøvurdering.<br><br>Og som skrevet er det Regionens vurdering, at der som forudsætning for graveområdets eventuelle udpegning skal foretages henvendelse til det lokale museum i forbindelse med meddelelse af en gravetilladelse med henblik på at undersøge, om der skal udføres forundersøgelser til at afdække eventuelle yderligere fund i jorden.

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Som supplement kan jeg tilføje, at der jf. matr.: 13b og 35 er fundet værktøj fra både ældre og yngre stenalder. Nationalmuseet har tidligere vist stor interesse for fundne og området.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen har vurderet, at evt. udpegning af graveområdet vil være med forudsætning om, at det lokale museum inddrages i forbindelse med en råstofindvindingstilladelse med henblik på arkæologisk forundersøgelse, inden der kan graves.

Menneskers sundhed


Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Luftforurening (støv og andre emissioner)<br>Støvgener kan fremkomme for de nærmeste naboer i forbindelse med gravearbejdet, sortering og transport fra råstofgravene. Det begrænser sig ikke kun til naboerne - ved kørsel fra grusgraven trækkes sandet med på dæk, og selvom det pålægges at overdække med presenning m.m. vil der tilsvarende spildes/fyge fra lasten.<br>Støvgenerne med SILT er IKKE nye opdagelser, men det er skadevirkningerne for både planter og mennesker. Skadevirkningerne er meget klart beskrevet ved de erfaringer fra tidligere udgravning på matr. 14a, og her henvises der til højesteretsdommene U.1967.495 og U.1965.761.<br>Som nævnt mange gange, så er det bevist, at det meget fine sand er stærkt skadeligt for planteliv og for vores afgrøder.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Til forskel fra situationen i 1960’erne er råstofindvindingen i dag kun mulig på baggrund af en råstoftilladelse.Region Hovedstaden skal via fastsættelse af vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i området sikre, at støvgener minimeres og sikre overholdelse af de grænseværdier for sundhedsskadeligt støv, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1472 fra den 12. december 2017 ”Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten”. Vilkårene omfatter typisk etablering af støv- og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, kan regionen stille vilkår om etablering af læhegn. <br><br>Regionen har i sin myndighedsudøvelse mulighed for at stille krav om målinger som dokumentation for overholdelse af vilkårene. <br>

Udsagn

Afsender: Hans Stage

Det er erkendt fra Miljøministeriet og EU’s side, at befolkning og sundhed ikke er tilgodeset tilstrækkeligt i nuværende lovgivning, hvorfor der 16. maj 2017 implementeres nyt VVM direktiv (2014/52EU) i dansk lovgivning. Den nye lovgivning gør, at der bl.a. kan stilles krav om overvågning. Vi mener som udgangspunkt, at man bør planlægge ud fra nyeste og bedst viden.<br>Under indendørs støjpåvirkning nævnes, at nærmeste ejendomme indenfor graveområdet er beliggende langs Vindekildevej og mod nord langs vejen Ved Egholm. Dette er ikke korrekt, idet vi bor på Sigersdalvej 12, matr. 14a som støder lige op til graveområdet, nærmere betegnet til matr. 14l. Vi anmoder om, at dette område udtages af planen om råstofudvinding, da det vil udgøre stor risiko for ejendom – mennesker og dyr. <br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Råstofindvinding medfører støj og støv, hvilket kan udgøre en sundhedsmæssig påvirkning hos de nærmeste naboer. Støv og støj fra indvinding i det nye graveområde vurderes at kunne medføre øget påvirkning af omgivelserne i forhold til den aktuelle situation, men påvirkningen vurderes ikke at blive væsentlig.<br><br>I forbindelse med en eventuel råstoftilladelse stilles der som standard vilkår, der skal sikre, at støv, støj og vibrationer begrænses mest muligt og ikke overstiger fastsatte grænseværdier. Vilkårene omfatter typisk etablering af støv- og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, kan regionen stille vilkår om etablering af læhegn. <br><br>Regionen har i sin myndighedsudøvelse mulighed for at stille krav om målinger som dokumentation for overholdelse af vilkårene. <br><br>

Miljøvurdering


Udsagn

Afsender: Egedal Kommune

Egedal Kommune har behandlet miljøscreeningen for forslag til et nyt graveområdeved Vindekilde og fremsender hermed høringssvar.<br>Egedal Kommune ønsker ikke flere områder udlagt til råstofgravning, da udgravningerne vil gøre stor skade på de særligt værdifulde og kulturhistoriske<br>landskaber i kommunen. Landskabet og naturen er stort set over hele kommunen omfattet af beskyttelsesinteresser, der rummer stor oplevelsesværdi for kommunens og hovedstadens borgere, herunder områder af national interesse, der bør bevares og beskyttes. Landskabet vil blive efterladt med store huller, og de unikke kulturhistoriske landskabsspor omkring Ledøje landsby samt de nationalt udpegede tunneldale omkring Søsum vil blive ødelagte.<br>Egedal Kommune ligger på kanten af det indre storbyområde og har udover bysamfundene langs S-banen og de større landsbyer mange spredte boligbebyggelser i det åbne land. Råstofgravning vil uundgåeligt påvirke mange borgere både i forbindelse med gravearbejdet og den trafikale belastning afledt af råstofgravningen Egedal Kommune har forståelse for behovet, for at grave nye råstoffer op. Kommunen er således enig med Region Hovedstadens vurdering af, at graveområdet skal miljøvurderes. Kommunen har en række bemærkninger til miljøscreeningerne, som bør indgå i vurderingen.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende: <br> <br>• Beskyttede arter (bilag IV) <br>• Landskabelige og geologiske værdier<br>• Grundvand/drikkevand<br>• Overfladevand på grund af mulig påvirkning af beskyttede våde naturtyper <br>• Mobilisering af nærliggende jordforurening. <br> <br>Disse forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Udsagn

Afsender: Hans Stage

Vi ønsker med dette høringssvar at gøre opmærksom på en række forhold. Som udgangspunkt mener vi at hele området burde udgå som interesseområde, idet der er mange miljømæssige konsekvenser ved at tillade råstofudvinding af dette område. Såfremt at Regionen påtænker at gå videre med forslaget, så forventer vi, at der bliver udført en egentlig miljøvurdering/VVM for hele området.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden har udarbejdet udkast til miljøgennemgangen for Vindekilde, der nu har været i partshøring. På baggrund af miljøgennemgangenen og høringssvarene vil regionen fortsætte processen med udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2020 og miljøvurderingen af denne. Miljøvurderingen udarbejdes i hh. til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). <br>

Udsagn

Afsender: HCS A/S

Som vi forstår det, drejer denne partshøring sig om det medsendte udkast "Vurdering af forslag til graveområde ved Vindekilde i Egedal Kommune som nyt graveområde i forslag til Råstofplan 2020". Genoptagelsen af sagen er sket på baggrund af vores "Partshøring om afvisning af genoptagelse til nyt graveområde Vindekilde" af 08.05.19 og den efterfølgende juridiske vurdering i Region Hovedstaden. Indledningsvis skal vi fremhæve, at vi har sammenlignet dette udkast med "Miljøscreening af forslag til graveområde ved Vindekilde, Søsum, Egedal Kommune, Råstofplan 2016, Juni 2016". Man skulle umiddelbart tro, at der ikke er sket de store forandringer i forholdene, men når man sammenligner med det resultat, der fremkommer i det fremsendte udkast, er det påfaldende, at ingen af de forhold vi har nævnt i vores partshøring af 08.05.19 er inddraget i dette udkast, men at man i forhold til ovenfor nævnte tidligere miljøscreening nu anser flere punkter som problematiske, med deraf følgende konklusion, at dette skal vurderes nærmere. Det er således med stor undren for os, at dette nye udkast nu anser flere punkter som problematiske. <br>Der er ikke sket forandringer i området, der kan begrunde denne mere problematiserende fremstilling, og nogen vil måske kunne få det indtryk, at der er tale om et politisk bestillingsarbejde fremfor fakta baseret saglig sagsbehandling. Miljøscreeningens miljøparametre i udkastet, som i den tidligere "Miljøscreeningen fra juni 2016" var benævnt "Forhold der ikke vurderes yderligere", er nu pludselig rykket op i "Forhold der bør vurderes".<br>Samtidig er ingen enkeltpunkter rykket "den anden vej", dvs. ned ad problematiseringstrappen. Dette undrer os, og vi ser som følge deraf naturligvis frem til argumentationen for dette i den endelige udgave. Fakta for nyt graveområde Vindekilde er bl.a.: væsentlig råstofforekomst, en kvalitet, der kan anvendes og efterspørges, meget tilgængelig, herunder meget lidt overjord, central og tæt beliggenhed mellem graveområde og forbrugsstederne, dermed relativ lav miljøpåvirkning. Stor trafikal tilgængelighed med kort afstand til det overordnede vejnet, der kombineret med lokalplanlagt vejomlægning (der skåner Skovvangsvej og de tættest beliggende ejendomme) giver optimal transportstruktur til/fra graveområde, evt. støvgener kan håndteres og begrænses (I har også selv anført, at påvirkningen vurderes ikke at<br>være væsentlig). <br>Vi henviser derudover til vor skrivelse af 08.05.19. Hvis konklusion benævnt 1., 2. eller 3. træffes på dette udkasts baggrund, er vi af den klare opfattelse, at<br>afgørelsen er truffet på et ufuldstændigt grundlag. Vi håber, at I tager vel imod vores bidrag og indarbejder vores synspunkt i jeres endelige udgave.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen har foretaget en tilpasning i praksis i forhold til tidligere råstofplaner, hvilket betyder, at en række forhold afklares i planprocessen i stedet for i forbindelse med en evt. fremtidig ansøgning om tilladelse til råstofindvinding. Regionen finder, at denne tilgang giver et mere fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvor stor en del af den tilgængelige råstofressource, som forventes at kunne udnyttes samt mulighed for på forhånd at fastlægge evt. behov for afværgeforanstaltninger. De nævnte ændringer i fremsendte udkast til vurdering af miljøpåvirkning skyldes denne ændring i regionens praksis. <br>For så vidt angår de forhold, som foreslås tilføjet, herunder vejlomlægning og støvafværge, så er dette emner som ikke var problematiserede i forbindelse nævnte miljøscreening for Råstofplan 2016, og regionens opfattelse af disse forhold er ikke ændret.

Udsagn

Afsender: Søsum Borger- og Grundejerforening

Vi vil påpege, at graveområder skal sagsbehandles ud fra den nugældende lovgivning, herunder miljøscreenes ud fra den aktuelle miljøvurderingslov. Dette ses ikke at være gjort ud fra det materiale vi har kunnet skaffe os adgang til.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Miljøvurderingen af råstofplanen og herunder af enkelte forslag til graveområde udarbejdes i hh. til lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som er den gældende lov. Region Hovedstaden er midt i processen med udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2020 og miljøvurderingen af denne. Hvad angår forslag til graveområde ved Vindekilde er regionen i gang med første skridt i processen, hvor regionen har udarbejdet udkast til afgrænsning af miljøvurderingen, der nu har været i høring. På baggrund af miljøgennemgangene og høringssvarene vil regionen fortsætte processen med udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2020 og miljøvurderingen af denne.

Udsagn

Afsender: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til det foreslåede nye graveområde Vindekilde, idet området ikke ligger i et område, hvor Vejdirektoratet har nuværende eller fremtidige interesser.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning.

Nabogener ved råstofindvinding


Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

En støjvold kun 3 meter fra vinduet - Forhold der bør vurderes.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
I Region Hovedstadens graveområder, er der en minimumsafstand til bebyggelse på 20 m.

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Med bopæl på kun 3 meter til området, kan det ikke undgås at støj og vibrationer fra maskineri som benyttes til grusgravning vil påvirke min families såvel fysiske som mentale tilstand. Arbejdstider for råstofudvikling er umenneskelige - det er ikke unormalt at der graves/køres fra meget tidlig morgen (kl. 5) til sendt aften og ikke nødvendigvis kun 5 dage om ugen - Forhold der bør vurderes.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden fastsætter som standard vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i om at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj, der er fastsat i miljøstyrelsens vejledning “Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984”, Miljøstyrelsen, november 1984. Det er regionens erfaring fra tilsyn med eksisterende råstofgrave, at de vejledende grænseværdier kan overholdes med almindelige afværgetiltag som støjskærmende volde og hensigtsmæssig placering af maskiner. <br><br>Det gives normalt råstoftilladelser med driftstider fra kl.06.00 til kl.17.00. Derudover har Region Hovedstaden fokus på at minimere de gener, der ofte kan forekomme i forbindelse med råstofindvinding, dels gennem samarbejde med indvindere og lokalsamfund dels gennem håndhævelse af råstofloven og vilkår stillet i tilladelserne til råstofindvinding. Regionen vil fremadrettet have øget fokus på håndhævelsen af lovgivningen og vilkår stillet i råstoftilladelser. <br><br>Såfremt der i forbindelse med en aktuel indvinding konstateres forhold, der ikke er i overensstemmelse med den aktuelle tilladelse, er der mulighed for at kontakte regionen, der vil følge op på henvendelsen. <br><br>

Udsagn

Afsender: Sol Green

Undertegnede ønsker ikke etablering af nyt graveområde ved Vindekilde i Søsum med begrundelse i:<br>At det vil medføre støj og støv gener, hvilket kan give negativ påvirkning af området, med hensyn til den eksisterende dyreliv og vores udeliv.<br>Støj og støv fra øget mængde transport af tunge køretøjer på en i forvejen smal vej, hvor mange boliger lægger tæt på.<br>En del af vores område er fredet og det har været medvirkende til valg af beliggenhed i naturskønt område med fred og ro.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
<br>Region Hovedstaden skal via fastsættelse af vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i området sikre, at støvgener minimeres og sikre overholdelse af de grænseværdier for sundhedsskadeligt støv, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1472 fra den 12. december 2017 ”Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten”. Vilkårene omfatter typisk etablering af støv- og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, kan regionen stille vilkår om etablering af læhegn.<br><br>Region Hovedstaden fastsætter desuden som standard vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i om at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj, der er fastsat i miljøstyrelsens vejledning “Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984”, Miljøstyrelsen, november 1984. Det er regionens erfaring fra tilsyn med eksisterende råstofgrave, at de vejledende grænseværdier kan overholdes med almindelige afværgetiltag som støjskærmende volde og hensigtsmæssig placering af maskiner. <br><br>Regionen har i sin myndighedsudøvelse mulighed for at stille krav om målinger som dokumentation for overholdelse af vilkårene. <br><br>

Natur og landskab


Udsagn

Afsender: Egedal Kommune

I den nordlige del af Egedal Kommune ligger der et nationalt geologisk interesseområde. De karaktergivende elementer er et netværk af tunneldale med åsrygge og langsøer. Hele det foreslåede graveområde er omfattet dette nationale geologiske interesseområde. Set fra et geologisk synspunkt er råstofgravning en irreversibel proces. Når først det naturligt dannede landskab er gravet bort, er de geologiske landskabsværdier fjernet for altid. Selv hvis landskabsformen blev genskabt, ville den ikke have nogen forsknings- og undervisningsmæssig værdi. Det er et krav i råstofloven, at der skal tages hensyn til beskyttelse af de geologiske interesser og de landskabelige værdier. Miljøministeriet skriver endvidere i ”Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009”, at landskaber med varierende geologiske formationer og særlig geologisk værdi kan dokumentere landets geologiske udvikling op gennem tiden og illustrere de geologiske processer’.<br>En del af graveområdet ligger på de markante skrænter, der definerer landskabet, hvor udgravning og jordarbejde, vil have store negative effekter på området som helhed. Det er kommunens opfattelse, at miljøvurderingen skal forholde sig til den væsentlige påvirkning af landskabet. Miljøvurderingen skal på den baggrund vurdere, om et graveområde i et nationalt geologisk interesseområde vil være et ødelæggende og irreversibelt tiltag.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
<br>Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende geologiske værdier. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Udsagn

Afsender: Egedal Kommune

Det foreslåede graveområde ligger som en del af det sammenhængende landskabsområde Ganløse Tunneldalslandskab. Landskabsværdierne er især knyttet til tunneldalenes markante terrænformer og de visuelle sammenhænge på langs og på tværs af disse. Netop fordi en del af det foreslåede graveområde går igennem et område der i kommuneplan 2017-2029 er udpeget som særligt værdifuldt landskab, vil råstofgravning have en stor negativ effekt på områdets sammenhæng og kvalitet da udgravning og jordbehandling vil sløre områdets visuelle sammenhænge.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende landskabelige værdier. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Til dagligt kan vi konstatere, hvor mange, som ligger vejen forbi på Sigersdalvej og nyder områdets udsigt og dyreliv fra nord til øst. Det gælder såvel gående, cyklende eller på hesteryg. Dette vil der blive lukket af for på grund af overfladejord under udgravningen, og den nuværende landskabelige værdi vil efterfølgende være ødelagt for altid - Forhold der bør vurderes.<br><br>En vold af muldjord og ét hul på 15 meter vil naturligvis skade landskabet - Forhold der bør vurderes.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende landskabelige værdier. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

At korridorens passager vil blive halveret i bredden er IKKE korrekt, da den simpelthen vil blive lukket mellem den fredede Fuglesødalen med rødlistede dyrearter og Ganløse tunneldalslandskab/Farum Naturpark, tilsvarende fra øst mod Skovvangsområdet - Forhold der bør vurderes.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Ca. 60% (ca. 52 ha) af området er i kommuneplanen udpeget som spredningskorridor (økologisk forbindelse). Spredningskorridoren udgøres af området omkring Værebro Å og er en vigtig forbindelse mellem flere biologiske kerneområder i kommunen. <br>Råstofindvinding vurderes ikke at ville forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den nuværende arealanvendelse (dyrkede marker).<br>

Naturbeskyttelse og landskab


Udsagn

Afsender: DN Egedal

De eksisterende naturlokaliteter herunder Fuglesøfredningen og den nævnte spredningskorridor samt læhegn og beplantninger rummer en lokal hyppig forekomst af flagermus. Mange fuglearter ses jævnligt i området, herunder jagende rovfugle-Musvåge, Blå Kærhøg, Havørn og Fiskeørn. Nær vådområderne ses Vibe og Nattergal og omkring graveområdet nordøstlige hjørne yngler Skov Hornugle. Danmarks Naturfredningsforening har ikke mere detaljerede lister over faunaen end nævnte idet det meste af området ikke er offentligt tilgængeligt. Vi har således ikke tilgængelig viden om forekomsten af småfuglearter, men det skønnes, at der vil være tale om en betydelig artsrigdom af mindre sangfugle med baggrund i beskaffenheden. Vi har i forbindelse med denne høring haft lejlighed til et enkelt besøg tæt ved den østlige del af graveområdet og langs åen.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det nærmeste Natura 2000 er område nr. 139 ’ Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov’, der ligger ca. 3,7 km nord for det foreslåede graveområde. <br><br>Forslaget om graveområde vurderes grundet afstanden ikke at kunne påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, hverken direkte eller indirekte. <br>

Udsagn

Afsender: DN Egedal

Danmarks Naturfredningsforening tilråder, at området helt udgår af fremtidig planlægning på råstofområdet primært fordi det indgår i det nationalt geologiske interesseområde, tunneldalssystemerne rundt Ganløse. Disse tunneldalesystemer udgør en i Danmark helt unik lokalitet med krydsende tunneldale hvoraf store områder tidligere er fundne fredningsværdige, netop med bl.a. henvisning til de enestående tunneldale. Det udpegede område ligger klos op ad Fuglesødalfredningen som er en del af hele dette tunneldalsystem. Tunneldalen strækker sig videre fra Fuglesødalen langs Værebro Å helt til forbindelse med dalsystemerne omkring Ganløse og videre mod Mølleå Naturpark. En gravning på det påtænkte sted vil være en uoprettelig ødelæggelse af en del af dette værdifulde landskab.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende landskab og geologiske værdier. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br><br><br>

Udsagn

Afsender: DN Egedal

Langs det meste af det foreslåede graveområdes østlige del strækker Værebro Å sig som en vigtig biologisk spredningskorridor som uundgåeligt vil blive stærkt påvirket af en evt. fremtidig graveaktivitet, herunder ødelæggelse af flere §3 beskyttede småsøer med tæt relation til åen.<br>Området er bortset fra spedningskorridoren ret naturfattig grundet intensivt landbrug og en yderligere forarmelse må forsøges undgået, hvorfor Danmarks Naturfredningsforening tilråder at området også af denne årsag udgår som interesseområde.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Uanset om naturområderne omfattes af en udpegning som graveområde, vil der ikke kunne gives tilladelse til råstofindvinding på de beskyttede arealer uden, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere vil der i forbindelse med meddelelse af en tilladelse, som grænser op til beskyttede naturtyper skulle foretages en vurdering af, om aktiviteten kan medføre en tilstandsændring, f.eks. på grund af ændret vandtilførsel. <br><br><br>For de våde naturtyper vil forholdene vurderes nærmere i den videre miljøvurdering, da råstofindvinding kan medføre væsentlige ændringer i afstrømningsforholdene, som kan påvirke vandtilførslen til søer, moser og tidvis våde enge.

Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Som beskrevet i indledningen, så er hele området er unikt, og indeholder store værdier af de smukkeste landskaber, og bemærkningen om der ingen negative påvirkning bliver, holder simpelthen ikke, da vi alle har set hvordan arrene efter råstofindvindingen andre steder ALDRIG / IKKE kan reetableres i sådan en grad, at landskabet bliver bevaringsværdigt  landskabet er og forbliver ødelagt for altid bl.a. fordi man i dag ikke må tilføre opfyld, og et smukt og dejligt bakkedrag bliver til ét hul i jorden.<br><br>Vi vil simpelthen bevare det smukke landskab, som vi har med bakker og dale, og ikke et kæmpe hul i jorden.<br>Forhold bliver dog behandlet under landskab.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
<br>Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende landskabelige og geologiske værdier. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Udsagn

Afsender: Hans Stage

I screeningen er beskrevet, at råstofindvindinger ikke vurderes at påvirke eller beskadige de beskyttede vådområder – søer og åer. Vi anmoder om en miljøvurdering af disse forhold.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende beskyttede våde naturtyper. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br><br>Uanset om naturområderne omfattes af en udpegning som graveområde, vil der ikke kunne gives tilladelse til råstofindvinding på de beskyttede arealer uden, at kommunen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere vil der i forbindelse med eventuel meddelelse af en tilladelse, som grænser op til beskyttede naturtyper skulle foretages en vurdering af, om aktiviteten kan medføre en tilstandsændring, f.eks. på grund af ændret vandtilførsel.

Udsagn

Afsender: Hans Stage

I miljøscreeningen vurderes det, at det er muligt at tilrette graveplaner og efterbehandling, således at området kan bidrage til en forbedret spredningskorridor (økologisk forbindelse) efter afsluttet råstofindvinding. Dette forhold bør vurderes nærmere, da en del af korridorens passager bliver halveret i bredden.<br><br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er Regionens vurdering at råstofindvinding ikke vil forringe arters spredningsmuligheder sammenlignet med den nuværende arealanvendelse (dyrkede marker).

Udsagn

Afsender: Hans Stage

Store dele af graveområdet er udlagt til nationalt geologisk interesse område samt geologisk værdifuldt område, som derfor bør undersøges nærmere.<br>Det foreslåede graveområde vurderes til at forholdene bør undersøges nærmere for at kunne vurdere om påvirkningerne kan være væsentlige. Vi mener også, at det bør vurderes nærmere, idet området er udpeget til særligt følsomt og bevaringsværdigt landområde. Denne smukke natur bør bevares, se bilag 1,2 og 3<br><br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Region Hovedstaden har i miljøgennemgangen vurderet, at det på det foreliggende grundlag ikke kan afvises, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende landskabelige og geologiske værdier. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering. <br>

Udsagn

Afsender: Hans Stage

Der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet disse arealer. Det planlagte graveområde vil have stor negativ indflydelse på det generelle dyreliv. Det vil fordrive arter som rådyr, fasaner, agerhøns og grævling. Dette mener vi er et stort problem for dyrelivet i området.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det foreslåede graveområde fremstår i dag som landbrugsareal, og der vurderes ikke at være værdifuldt dyreliv tilknyttet disse arealer, som kan blive påvirket af udlæg af et graveområde.

Privatøkonomiske forhold


Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

I miljøvurderingen vurderes det, at der ikke er forhold, som skal vurderes yderligere, blot med kommentaren – ikke vurderes yderligere.<br>Ligesom i 2016 har vi haft kontakt til et par af de lokale ejendomsmæglere, og de samstemmer med en udtalelse om en nedgang i vurderingen på 35 – 50% til usælgelige, hvis der kommer et graveområde.<br>Siden 2016 har vi skiftet forsikringsselskab, og de bebuder en væsentlig stigning i policen, hvis der kommer et graveområde, da der forekommer ofte tab / forringelse af afgrøder. Det bliver der jo ikke kompenseret for.<br>Vi har allerede en del solfangere på tagene, og vi har ansøgt om solceller. Med den forventede sandflugt fra et evt. graveområde, så opnår vi ikke den ønskede effekt af investeringen, og det bliver der jo heller ikke kompenseret for.<br>Vi forventer et driftstab pga. det fine sand, som beviseligt er skadeligt for al planteliv.<br>Ved en evt. udnyttelse af råstofferne, så påføres der en kæmpe og betydelig økonomisk byrde til Egedal Kommune, da de små og smalle landeveje ikke kan klare det store trafikale pres fra lastbilerne, hvor to personbiler dårligt kan passere hinanden.<br>Forhold der burde have været vurderet i miljøvurdering.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen anerkender, at råstofindvinding kan medføre en påvirkning af ejendomsværdien for de boliger, som ligger i umiddelbar nærhed af en aktiv råstofgrav. Regionen undersøger ikke dette forhold yderligere, dels fordi en kvantificering af et sådant værditab ville være behæftet med store usikkerheder, og man ville vanskeligt kunne fæste lid til en vurdering på baggrund heraf. Endvidere forholder regionen sig til forholdet ud fra en overordnet samfundsmæssig betragtning, hvor råstofindvinding er en af de forudsætninger for fortsat udvikling af hovedstadsområdet, som har en vis omkostning for snæver kreds af regionens borgere. Regionen tilstræber, at råstofgraveområder afsluttes løbende, således at påvirkningen for de omkringboende begrænses tidsmæssigt, samt at områderne efterbehandles til formål, som kan komme lokalsamfundet til gavn. <br><br>Muligheden for erstatning er et forhold, som nødvendigvis skal adresseres af staten, som er lovgivende myndighed. Regionerne er i regi af Danske Regioner i gang med at anmode Miljøministeren om at se på muligheder for at kompensere naboer til råstofgrave i tilfælde, hvor store gener ikke kan undgås. Sigtet er at give mulighed for kompensation eller opkøb for de borgere, der er i en helt særlig udsat situation, hvor råstofferne har en kvalitet, der er nødvendig i forhold til samfundsudviklingen, og hvor det ikke er muligt gennem vilkår at sikre tilstrækkelig beskyttelse af borgerne. Regionerne gør i den sammenhæng ministeriet opmærksom på, at problemstillingen er mere kompleks for råstofgrave end for vindmøller, blandt andet fordi transporten af råstofferne ofte udgør en mindst lige så stor gene for naboerne som selve gravningen. <br>

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Personligt vil det stavnsbinde os idet vor ejendom, som nu har været familiens eje i 3. generationer vil blive usælgelig. Selvom vi naturligvis vil rejse en erstatningssag vil vi aldrig kunne opnå den værdi vi vil miste i ejendomsværdi på grund af grusgraven 3 meter fra bopælen. Det sundhedsskadelige er beskrevet ovenfor. Skovvangsområde vil blive påvirket af transporten til og fra grusgraven, ligeledes vil hele området omkring grusgraven blive påvirket af sandflugt (se uddybende herom senere) - Forhold der bør vurderes.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Muligheden for erstatning er et forhold, som nødvendigvis skal adresseres af staten, som er lovgivende myndighed. Regionerne er i regi af Danske Regioner i gang med at anmode Miljøministeren om at se på muligheder for at kompensere naboer til råstofgrave i tilfælde, hvor store gener ikke kan undgås. Sigtet er at give mulighed for kompensation eller opkøb for de borgere, der er i en helt særlig udsat situation, hvor råstofferne har en kvalitet, der er nødvendig i forhold til samfundsudviklingen, og hvor det ikke er muligt gennem vilkår at sikre tilstrækkelig beskyttelse af borgerne. Regionerne gør i den sammenhæng ministeriet opmærksom på, at problemstillingen er mere kompleks for råstofgrave end for vindmøller, blandt andet fordi transporten af grus ofte udgør en mindst lige så stor gene for naboerne som selve gravningen. <br>

Råstofplanlægning generelt


Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Den største anke er, at man i figur 1 beskriver det nye forslag til graveområde (ca. 82Ha). Området er ejet af 3 lodsejere, og er en ren kopi af miljøscreeningen fra 2016. Dette område blev jo taget ud af råstofplanen i 2016.<br>Vi er bekendt med, at dette udpegede areal (ligesom i 2016) er det samme areal, som er beskrevet i ansøgningen fra Vindekilde/HCS, og at Vindekilde/HCS beskriver hele arealet som værende en del af deres jorde. <br>Dette er absolut IKKE tilfældet, da de kun ejer matriklerne 14L, 15a, 15g, 15L og 36. Resten er ejet af Egholm, og denne lodsejer har ved flere tilfælde skrevet til jer om, at deres jorde skal tages helt ud af forslåede graveområde – i 2016 & 2018 - uagtet at I vil foretage et antal prøveboringer på hans jord.<br>Derfor bliver det forslåede graveområde kraftigt reduceret fra de nævnte 82Ha (1 – 1.5 mill. m3 med megen overjord (mere end 6m)) til omkring 32Ha, og hermed er der ingen økonomi for en grusgravning, selvom HCS påstår, at der er en business case.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Det er korrekt, at den fremsendte gennemgang af miljøforhold er udarbejdet for hele det foreslåede areal, som det meget rigtigt beskrives i høringssvaret, er det fordi, det er afgrænsningen af det fremsendte forslag. Det er meget muligt, at arealet i den videre proces reduceres, som det blev i forbindelse med processen i 2016.<br><br>Regionen er opmærksom på, at der er flere forskellige ejere omfattet af forslaget. Dette blev også fremhævet i høringssvar fremsendt i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2016. <br><br>I forbindelse med planlægningen tager regionen ikke stilling til, om der fra lodsejers side er interesse i at foretage råstofindvinding i de forslag til nye graveområder, der bliver behandlet. Det er fordi, planlægningen alene går ud på at skabe muligheder for råstofindvinding. Det er til enhver tid lodsejeren, der afgør, om der skal foretages råstofindvinding på dennes ejendom, også selvom der i råstofloven egentligt er en bestemmelse, der åbner for muligheden af at foretage ekspropriation med henblik på at sikre, at der sker råstofindvinding et givet sted. Denne bestemmelse kan udelukkes bruges, hvis der er helt særlige samfundsmæssige forhold, der taler for en ekspropriation, og den er derfor kun taget i anvendelse i meget få tilfælde på landsplan og aldrig i Region Hovedstaden. <br>

Udsagn

Afsender: Svend Hansen

Region Hovedstaden har med beslutning af 24. september 2019 vedtaget: ”At forslag om nyt graveområde ved Vindekilde genoptages med henblik på eventuelt udlæg som nyt graveområde i Råstofplan 2020”. Som ejer af en betydelig del af det areal, der foreslås udlagt til graveområde Vindekilde i Råstofplan 2020 skal<br>jeg gøre opmærksom på, at der ikke er indgået graveaftaler med HCS A/S vedrørende råstofindvinding. Dette areal udgør hele den vestlige del af det foreslåede graveområde. Der skal endvidere henvises til, at det foreslåede graveområde mod øst overlapper den 150 m åbeskyttelseslinje for Værebro Å, og at der på ikke-afgrænsede dele af det foreslåede areal mod øst forekommer 25-30 m tykke morænelerslag.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen er opmærksom på, at der er flere forskellige ejere omfattet af forslaget. Dette blev også fremhævet i høringssvar fremsendt i forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2016. I forbindelse med planlægningen tager regionen ikke stilling til, om der fra lodsejers side er interesse i at foretage råstofindvinding i de forslag til nye graveområder, der bliver behandlet. Det er, fordi planlægningen alene går ud på at skabe muligheder for råstofindvinding. Det er lodsejeren, der afgør, om der skal foretages råstofindvinding på dennes ejendom, også selvom der i råstofloven egentligt er en bestemmelse, der åbner for muligheden af at foretage ekspropriation med henblik på at sikre, at der sker råstofindvinding et givet sted. Denne bestemmelse kan udelukkes bruges, hvis der er helt særlige samfundsmæssige forhold, der taler for en ekspropriation, og den er derfor kun taget i anvendelse i meget få tilfælde på landsplan og aldrig i Region Hovedstaden.

Støj


Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Der er flere naboer med bopæl meget tæt på, og nogle med mindre end 3 meter til graveområdet, og her kan det ikke undgå at støj og vibrationer fra maskineri, der benyttes til grusgravning, vil påvirke ens såvel fysiske som mentale tilstand. <br>Normale arbejdstider for råstofudvikling er ikke humane, og vi har flere reference til naboer til andre grusgrave og deres kvaler samt daglige gener, hvor de fra deres tilhørende kommune i gravetilladelsen nævnte krav ikke bliver overholdt.<br><br>Både indendørsstøj, men også udendørsstøj er beviseligt direkte sundhedsfarligt. Som nævnt tidligere, så er det tidligere erkendt fra Miljøministeriets og EU's side, at befolkningens sundhed er hjørnestenen i det nye og gældende VVM (2014/52/EU) direktiv i dansk lovgivning.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden fastsætter som standard vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i om at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj, der er fastsat i miljøstyrelsens vejledning “Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984”, Miljøstyrelsen, november 1984. Det er regionens erfaring fra tilsyn med eksisterende råstofgrave, at de vejledende grænseværdier kan overholdes med almindelige afværgetiltag som støjskærmende volde og hensigtsmæssig placering af maskiner. Herudover stilles der vilkår om åbningstider, ligesom der tages stilling til hvilke afstandskrav, der skal stilles for forskellige aktiviteter i forhold til naboer til grusgraven.<br><br>

Udsagn

Afsender: Hans Stage

I miljøscreeningen vurderes det, at støj og vibrationer fra udgravning samt aktiviteter forbundet med råstofindvinding vil kunne høres og mærkes i/på tilstødende ejendomme. Dette forhold bør vurderes nærmere, så man sikrer, at gældende grænseværdier kan overholdes.<br><br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden fastsætter som standard vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i om at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj, der er fastsat i miljøstyrelsens vejledning “Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984”, Miljøstyrelsen, november 1984. Det er regionens erfaring fra tilsyn med eksisterende råstofgrave, at de vejledende grænseværdier kan overholdes med almindelige afværgetiltag som støjskærmende volde og hensigtsmæssig placering af maskiner. <br>

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Støj - Forhold der bør vurderes.<br><br>Vores ejendom er fra 1883 og kun fundamenteret på kampesten. Dermed risiko for sætningsskader.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden fastsætter som standard vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i om at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for støj, der er fastsat i miljøstyrelsens vejledning “Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984”, Miljøstyrelsen, november 1984. Det er regionens erfaring fra tilsyn med eksisterende råstofgrave, at de vejledende grænseværdier kan overholdes med almindelige afværgetiltag som støjskærmende volde og hensigtsmæssig placering af maskiner. <br>

Støv


Udsagn

Afsender: DN Egedal

Danmarks Naturfredningsforening skal henlede opmærksomheden på de store sandfygningsproblemer, der opstod i 1950`erne i forbindelse med et mindre graveområde ved matr.14a. Det fremgår af tidligere sagsakter at sandforekomsten er af så fin beskaffenhed at fygning spreder sig vidt i landskabet og forvolder store skade på omliggende vegetation. Denne sag afgjordes efter vore oplysninger ved en Højesteretssag.<br>En aktuel gravning rummer derfor også stor risiko for skader i omgivelserne og vi henviser her især til den nærliggende fredning, den biologiske spedningskorridoren, åløbet og de §3 beskyttede områder. Vi fraråder også af denne årsag at området udnyttes til gravning.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden skal via fastsættelse af vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i området sikre, at støvgener minimeres og sikre overholdelse af de grænseværdier for sundhedsskadeligt støv, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1472 fra den 12. december 2017 ”Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten”. Vilkårene omfatter typisk etablering af støv- og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, kan regionen stille vilkår om etablering af læhegn. <br><br><br>Regionen har i sin myndighedsudøvelse mulighed for at stille krav om målinger som dokumentation for overholdelse af vilkårene. <br>

Udsagn

Afsender: Egedal Kommune

Det tidligere forslag til graveområde ved Vindekilde blev forkastet med henvisning til bekymring om støvgener grundet relativt højt indhold af fine partikler i råstofressourcen. Egedal Kommune er ikke bekendt, at er kommet ny viden siden regionens seneste afgørelse, som kan ændre på vurderingen af støvpartiklernes skadelige indvirkning på omgivelserne. Det bemærkes, at der udover udvindingen vil være risiko for støvgener ved transporten af tungt gods på vejene.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden skal via fastsættelse af vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i området sikre, at støvgener minimeres og sikre overholdelse af de grænseværdier for sundhedsskadeligt støv, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1472 fra den 12. december 2017 ”Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten”. Vilkårene omfatter typisk etablering af støv- og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, kan regionen stille vilkår om etablering af læhegn. <br><br>Regionen har i sin myndighedsudøvelse mulighed for at stille krav om målinger som dokumentation for overholdelse af vilkårene. <br>

Udsagn

Afsender: Hans Stage

Luftforurening (støv og andre emmisioner)<br>I EU direktiv 2008/50/EF om luftkvalitet og renere luft i Europa stk. 1 er det fastslået, at det er nødvendigt at reducere forurening til et niveau, hvor der er færrest mulige skadevirkninger på menneskers sundhed med særlig vægt på de mest sårbare befolkningsgrupper og miljøet som helhed. Dette er i miljøscreeningen klassificeret som forhold, der ikke forventes at påvirke luftkvaliteten og at støvgener reguleres i råstofvindings tilladelser. At disse forhold skulle kunne håndteres af udvinder i et graveområde mindre end 20 meter fra beboelse må anses som en umulighed. Vi mener, at dette forhold absolut bør vurderes nærmere.<br>I screeningen vurderes det, at luftforurening fra entreprenørmaskiner og lastbiler kan påvirke menneskets sundhed ved udledning af især NOx og partikler, som kan være sundhedsskadelige. NOx er vurderet til at være sundhedsskadelig og grænseværdier bør overholdes. <br>Støvet vil udover at være generende udgøre en stor risiko for luftsvejslidelser og lungesygdomme.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden skal via fastsættelse af vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i området sikre, at støvgener minimeres og sikre overholdelse af de grænseværdier for sundhedsskadeligt støv, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1472 fra den 12. december 2017 ”Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten”. Vilkårene omfatter typisk etablering af støv- og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, kan regionen stille vilkår om etablering af læhegn. <br><br>Regionen har i sin myndighedsudøvelse mulighed for at stille krav om målinger som dokumentation for overholdelse af vilkårene. <br>

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Med de dokumenterede skadeeffekter som silt har, vil biodiversiteten i ét stort område udenfor graveområdet tage væsentlig skade - Forhold der bør vurderes.<br><br>Det er dokumenteret ved to Højesteretsdomme, at den forekomst af sand, som også blev udvundet på matr. 14a tilbage i 1965 og 1967 - disse to domme påviste at sandet havde en vital skadelig effekt på plantelivet. Det er den samme type sand, der vil blive udvundet i disse planer.<br>Området ligger højt og åbent for alle vindretninger og derved kan sandflugt ikke undgås, jf. matr. 14a (se uddybende herom senere) - Forhold der bør vurderes.<br><br>Støvgener vil fremkomme for de nærmeste naboer i forbindelse med gravearbejdet, sortering og transport fra råstofgravene. Det begrænser sig ikke kun til naboerne - ved kørsel fra grusgraven trækkes sandet med på dæk, og selvom det pålægges at overdække med presenning m.m., vil der tilsvarende spildes/fyge fra lasten. Ingen tvivl med de erfaringer fra tidligere udgravning jf. matr. 14a - Forhold der bør vurderes.<br><br>Som dokumentation på de konsekvenser en råstofudvikling af denne specielle sandtype kan medføre lokalt, og for nærområdet, vil jeg henvise til de to Højesteretsdomme: U.1965.761 (H.D. 31. august 1965 i sag 108/1964) U.1967.495 (H.D. 28. april 1967 i sag II 252/1966) Udvalgte citater/referencer som dannede grundlag for dommenes afgørelse er af Syns- og Skønsmænd,<br>Konsulenter fra Dansk Gartnerforening, Forsøgsledere m.m.<br>Nedenstående afsnit er nøjagtige gengivelser af domsudskrift.<br>Skadeeffekt<br>"Overfladen på jorden var dækket af et lag meget fint grus, som jeg ved tidligere besøg har konstateret stammer fra en nærliggende grusgrav. Kornstørrelsen på gruset er så fint, at det ligefrem danner en cementagtig hinde over jorden, som planterne ikke er i stand til at gennembryde. Af de få kimplanter, der kommer op, visner hovedparten som om de er svedet af det cementagtige fine grus. En del af arealet er den 22. 4. sprøjtet med Afalon. Dette kan ikke have frembragt skaden, da usprøjtede arealer er lige så dårlige."<br>"En plantebestand vil normalt vantrives under sådanne forhold, men da kulturerne den pågældende dag kun lige var spiret, kunne nogen skade endnu ikke iagttages. På ukrudtsplanterne på markerne så vi derimod en tydelig skadevirkning på bladene, hvor sandet kunne lægge sig i fordybninger på bladene. Tydeligst var det på mælkebøtte, der fik et brunviolet udseende. Skaden formodes at være fremkommet, fordi det melagtige sand kan hindre lystilgangen til bladene, samtidig med at sandets høje reaktion kan svide bladene."<br>"Ved besigtigelsen af ejendommen den 14. juni fandt jeg en i forvejen ret dårlig jordstruktur ødelagt af sandfygning (sandlæg) under for kulturen særligt dårlige vejrforhold og på det for spiringen mest uheldige tidspunkt. Opspiringen var stærkt hæmmet af skorpe, men fin bestand pletvis viste, at såningen var i orden,<br>og at frøets spireevne var tilfredsstillende. Omsåning så sent vil ikke give et særligt godt resultat, måske slet intet."<br>"Under fygningen fra sandgraven vil sandkornene derimod piske mod jordoverfladen med betydelig kraft. Den fugtige jord vil herved sammenkittes til en cementagtig skorpe, som hæmmer fordampning og lufttilgang, og i sidste instans bevirker, at frøene eller de spæde kimstængler »kvæles« eller rådner.<br>Eventuelle kimblade, som er nået op over jorden, vil blive ødelagt, simpelthen ved den mekaniske påvirkning af bandet. Ligesom den aflejrede belægning vil hindre lystilgangen, og eventuelt forsårsage svidninger på grund af sandets base-indhold. At der spredt og pletvis i marken findes planter med bedre udvikling er ikke særligt mærkeligt. Enhver landmand eller gartner vil vide, at frøspiringen yderst sjældent vil være ensartet over hele arealet. Selvom marken for øjet virker ens, vil der altid være lokale forskelle i temperatur og<br>fugtighedsgrad. Forskelle, som kan henføres til ikke synlige variationer i jordens struktur, og som indvirker stærkt på spiringen. Frøene kan heller ikke under såningen placeres helt i samme højde eller under lige gunstige spiringsbetingelser. Nogle frø vil derfor spire tidligere eller spiringen kan blive forsinket. Den skadelige påvirkning vil derfor ramme frø eller kimplanter i forskellige udviklingstrin, og nogle kan have været så gunstigt stillet, at de overlever eller hæmmes mindre. I virkeligheden ville en total destruktion af<br>alle frø og planter have forekommet mere ejendommeligt end den omtalte situation."<br>"Det meget fine sand, med den ringe partikelstørrelse, var umuligt helt at fjerne fra grønsagerne."<br>Forebyggelse af sandflugt<br>"Syns- og skønsmændene har vedstået erklæringen for landsretten og samstemmende forklaret, at en totalt effektiv dæmpning af sandflugten fra sagsøgtes sandgrav ikke vil kunne opnås. Erfaringer fra forsøg på at<br>dæmpe flyvesand på Lammefjorden har vist dette. En kraftigere vanding vil eventuelt kunne medføre, at overfladesandet på sandgravens vægge bliver så tungt, at det skrider, hvorved der vil kunne fremkomme løst sand og dermed fygningsrisiko. Imidlertid finder de ikke den ved syns- og skønsforretningen<br>eksisterende vandingsanordning optimalt effektiv."<br>" Vanddækning af gravestedet ville under alle omstændigheder fordre indstilling af gravearbejdet (altid under vind af østlig retning). Gravestedets ofte næsten lodrette sider vil i øvrigt kun seerdeles vanskeligt kunne gives en tilstrækkelig fugtning, hvortil kommer, at sandets ringe vandkapacitet og store vandgennemtrængelighed ikke muliggør vanding på forskud, men fordrer tilførsel af relativt små vandmængder med kortere mellemrum (flere gange daglig, hvilket næsten forudsætterautomatiseret drift). En nogenlunde ensartet vandfordeling vil ikke kunne opnås under hård vindpåvirkning. Ved for stor<br>vandtilførsel vil dele af gravefeltet utvivlsomt skride ned og nye, efterhånden tørre partier fremkomme. Bearbejdningsstedet med motorsoldet vil næppe uden gener - ud over stilstand - kunne dækkes med vand." I<br>erklæringen udtales det endvidere, "at det under de givne forhold synes nødvendigt at tilvejebringe en regulær, tæt afdækning af grave- og bearbejdningsstedet, om sandflugt skal kunne hindres. Ved en sådan<br>foranstaltning må gravearbejdet formodes også at kunne foregå under blæst."<br>Til sammenligning var denne grusgrav på matr.:14a kun på et areal af 4.000 m2 med en antaget produktion på 8.000 tons pr. år.<br>Ved transport af materialerne vil sandet blive medtaget på dæk samt fyge fra ikke tilstrækkelige afdækket lastbiler. Dette vil lægge sig på omlæggende veje og blive hvirvlet rundt af den daglige trafik i området.<br>Ved ét eventuel reduceret projekt kun omhandlede Vindekilde´s egne jorde matr.nr.: 14l, 15a, 15g, 15l og36 - er mange af ovenstående problematikker stadig de samme.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Region Hovedstaden skal via fastsættelse af vilkår i eventuelle tilladelser til råstofindvinding i området sikre, at støvgener minimeres og sikre overholdelse af de grænseværdier for sundhedsskadeligt støv, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1472 fra den 12. december 2017 ”Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten”. Vilkårene omfatter typisk etablering af støv- og støjvolde, krav om vanding af køreveje og oplag, og såfremt det vurderes nødvendigt, kan regionen stille vilkår om etablering af læhegn. <br><br>Regionen har i sin myndighedsudøvelse mulighed for at stille krav om målinger som dokumentation for overholdelse af vilkårene. <br>

Trafikale forhold


Udsagn

Afsender: Egedal Kommune

Området bliver gennemskåret af landevejen Skovvangsvej. Der ligger et samlet<br>beboelsesområde langs Skovvangsvej umiddelbart op til udkørslen til det overordnede vejnet (Toppevadvej). Sammen med forslaget til graveområde er der fremsendt en situationsplan for en planlagt vejomlægning, som vil medføre en væsentligt større afstand til det samlede beboelsesområde ved udkørslen til Toppevadsvej. Egedal Kommune vil hertil bemærke, at vejen forlægges ca. 50 m, men at der ikke er fremsendt en redegørelse herunder beregninger af trafikstøjen ligesom der ej heller foreligger en redegørelse for støvpåvirkningen fra trafikken. I gennemgangen af mulige indvirkninger på miljøet anfører regionen, at belastningen af det lokale vejnet ventes at være begrænset, og at trafikbelastningen på det overordnede vejnet vurderes at være ubetydelig. Hertil skal det fremhæves, at Toppevadvej betjener såvel Toppevad Erhvervsområde samt 2 affaldsbehandlingsanlæg (Affaldshåndtering ved Toppevad), hvor begge områder genererer en anselig mængde trafik med tunge køretøjer. Kommunen vurderer desuden, at bortkørsel af den beskrevne ressource af smeltevandssand i størrelsesorden 1-1,5 mio. m3, må afstedkomme en ikke ubetydelig trafikbelastning.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Taget til efterretning. Oplysningerne vil indgå i den videre miljøvurdering.

Udsagn

Afsender: Frank Hartmann Rasmussen

Etablering af råstofindvinding i Vindekildeområdet vil indebære en helt urimelig belastning af det eksisterende vejnet (Skovvangsvej & Toppevadvej). Transportbelastning af Skovvangsvej blev vurderet af Egedal Kommune i juni 2015 i forbindelse med ansøgning fra Vindekilde I/S, hvor de søgte om en udvidelse af deres aktiviteter med bearbejdning af haveaffald til gødningsmateriale. Netop den kraftigt øgede transportbelastning var baggrund for Egedal Kommunes afslag på ansøgningen.<br><br>Hvordan kan regionen i alvor skrive, at trafikbelastningen vurderes til at være ubetydelig med ekstra +100 store lastbiler på de små vej samt at gården Egholm ikke bliver berørt !!??<br><br>Vi er helt uforstående overfor og bekymret over, at andre i lokalområdet ikke er blevet hørt i sagen, dvs. de såkaldte Teglværkhuse, der ligger omkring 5m fra Skovvangsvej, hvor den i dag tunge trafik fra Vindekilde kommer forbi med store daglige problemer og gener, og det er kun et spørgsmål om tid, inden, at der sker en ulykke.<br><br>Vi er bekendt med, at Vindekilde / HCS har lavet et forslag til en ”omfartsvej” ved Teglværkshusene, og dette skulle afhjælpe trafikbelastningen for beboerne, men der er simpelthen for kort afstand for støv og støj!? <br>Endvidere er denne såkaldte omfartsvej på ingen måde godkendt af beboerne på Skovvangsvej / Teglværkshusene, som HCS ellers påstår ref. akt indsigt!?<br><br>Et andet argument for problematikken omkring ”omfartsvejen” er, at en højresvingsbane simpelthen er for tæt på svinget ved skraldepladsen i Toppevad, og det giver dagligt farlige situationer, da mange bilister kører utrolig hurtigt igennem dette sving.<br>Et tredje argument er, at hele Toppevadvej er allerede kategoriseret som værende en ”farlig vej” af kommunen, da den er relativt smal, men også, at der ikke er cykelsti.<br>Et fjerde argument er, at trafikbelastningen gennem Ganløse, Søsum og Knardrup er blevet doblet efter åbningen af tværvejen til/fra Frederikssundsmotorvejen.<br><br>Til sidst går vi ud fra, at Kommunen har en trafikplan for området, og at den bliver overholdt.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen tager bemærkningerne til efterretning. Konklusioner om ikke at miljøvurdere yderligere i miljøgennemgangen skal ses som udtryk for, at regionen vurderer, at evt. fremtidig råstofindvinding vil kunne tilrettelægges og udføres uden væsentlige konsekvenser for de trafikale forhold. I forbindelse med en eventuel konkret ansøgning om tilladelse til råstofindvinding vil regionen vurdere de kumulative forhold vedrørende trafik.<br>

Udsagn

Afsender: Ole Dalskov

Trafikafvikling/belastning vil påvirke hele lokalområdet, ikke mindst Skovvangsområdet, og de små bysamfund i Søsum samt<br>Ganløse - Forhold der bør vurderes.


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Regionen har ikke kompetence til at opstille trafikmæssige begrænsninger. Det er kommunernes eller politiets myndighedsområde. I forbindelse med ansøgninger om råstofindvinding skal regionen vurdere trafikbelastningen i henhold til VVM-lovgivningen. Trafikken kan på baggrund heraf til en vis grad reguleres indirekte via begrænsning i åbningstider, hvilket fastsættes ved meddelelse af en eventuel gravetilladelse og maksimal årlig indvindingsmængde. Regionen vil meget gerne indgå i dialog med de kompetente myndigheder om fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige trafikafvikling i området. <br>

Udsagn

Afsender: Svend Hansen

For Skovvangsvej verserer der en sag ved Miljø- og Fødevareklagenævnet (fra januar 2018) vedrørende trafikbelastning af Skovvangsvej som følge af en eksisterende komposteringsvirksomhed (Vindekilde I/S), der er beliggende på sidevej til Skovvangsvej. Egedal Kommune meddeler 12. december 2017 miljøgodkendelse vedrørende af kompostering af husdyrgødning. Af godkendelsen fremgår, at virksomhedens landzonetilladelse maksimalt må udgøre 15 daglige transporter med lastbil. En konkret vurdering af yderligere acceptabel<br>transportbelastning som følge af råstofindvinding skal vurderes som den kumulative transportbelastning, idet det kommunen der som vejmyndighed giver tilladelse til vejudkørsler.<br>


Link til høringssvar
Region Hovedstadens kommentar
Kumulative effekter, herunder trafikbelastning fra andre virksomheder i lokalområdet behandles i forbindelse med en evt. fremtidig ansøgning om råstofindvinding, idet forholdet forudsætter, at der forelægger en ansøgning med angivelse af en forventet årlig indvindingsmængde.